Skoletillegg-dommen er rettskraftig
skoletillegg høyesterett dom undervisningstillegg
Lars Omberg BFO, advokat Oddvar Lindbekk, Staale I Reiten NOF. Bilde fra behandlingen i Lagmannsretten.

Skoletillegg-dommen er rettskraftig

Det er nå klart at Høyesteretts ankeutvalg ikke mente at det var grunn til å behandle skoletillegg-saken på nytt. Dommen fra Borgarting lagmannsrett er dermed rettskraftig, og 424 forsvarsansatte skal nå få utbetalt Skoletillegget de mistet fra 1. august 2017, og frem til eventuell overgang til ny stilling uten undervisningsplikt. Forsvaret har nå plikt til å sørge for at slik utbetaling finner sted umiddelbart uten ytterligere prosess. Vi får likevel tilbakemelding fra Forsvaret på at alle utbetalinger må gjennomgås manuelt, så utbetaling er først forventet over sommerferien. NOF skulle nok sett at utbetalingene kom før sommeren, … men forutsetter at dette arbeidet blir prioritert og det settes på ekstra ressurser slik at utbetalingene kommer så raskt som mulig til den enkelte.
Publisert: 2023.03.13
Staale i Reiten (NOF) og Lars Omberg (BFO)

NOF og BFO var 22.mars i møte med Forsvarsstaben angående oppfølging av Høyesterettsdommen ifm undervisningstillegget.

Forsvaret er i gang med å følge opp dommen fra lagmannsretten,  De som er omfattet av dommen vil i løpet av april få tilsendt et skriv med informasjon fra Forsvaret som sier noen om vei videre.

Foreløpige anslag viser at det er relativt stor variasjon på hva den enkelte tilkommer av utbetaling.

Det vil ta noe tid å kvalitetssikre data som gir grunnlag for utbetaling, da gjennomgang må gjøres manuell.  
Forsvaret ønsker at utbetalingen til den enkelte skal bli så presist som mulig før utbetalingen skjer, dette for å minimere faren for feilutbetaling,

Utbetalingen vil skje så raskt som mulig, men ikke før over sommeren.

Historikk 13/3
NOF og BFO vil likevel ta kontakt med Forsvarsstaben, for å sikre raskest mulig oppfølging. Leder BFO Rune Rudberg og Forbundsleder i NOF Torbjørn Bongo er veldig fornøyd med at dommen nå er rettskraftig.

Mistet skoletillegget i 2017. Personell i Forsvaret med undervisningsplikt mistet skoletillegget 1. august 2017, til tross massive protester fra NOF og BFO.  Etter flere runder med Forsvarsstaben og Forsvarsdepartementet som ikke førte frem ble det i juni 2020 tatt ut søksmål mot Forsvaret, da vi mente at personellet skulle beholde tillegget på grunn av individuell ettervirkning. Det ble tap i tingretten. Tingrettsdommen ble anket og 1. desember i fjor fikk vi medhold i lagmannsretten. Advokat (H) Oddvar Lindbekk uttalte da at lagmannsrettens dom var godt skrevet.

- Dette er en meget god og godt skrevet dom. Der tingretten både bommet på kildebruk, særlig ved feil forståelse av Evju, og endte opp med å lage sin egen rettsregel i strid med Grefsenhjemmet-dommen, avsier lagmannsretten en dom fullt ut i tråd med den rettsregelen som ble knesatt av Høyesterett i juni i fjor.

- Dommen er lett å lese og vitner om at lagmannsretten ikke bare har forstått den rettslige problemstillingen til prøving, men også landskapet rundt, og dermed har håndtert de ulike spørsmålene i saken.

- En ting man må kunne skille fra hverandre i disse sakene er forskjellen på rettsreglene knyttet til «tariffavtalers ettervirkning» eller «ettervirkning av tariffavtale» på den ene siden, og såkalt «individuell ettervirkning av tariffavtaler» på den andre siden. Dette skillet har ikke skapt noen utfordringer for lagmannsretten.

Anke til Høyesterett. Fredag 13. januar valgte likevel staten å anke Lagmannsrettens dom til Høyesterett. De forsvarsansatte gav anketilsvar på anken i februar, og saken ble oversendt fra Borgarting lagmannsrett til Norges Høyesterett 10. februar.

Da anketilsvar fra de forsvarsansatte var levert, sa advokat Oddvar Lindbekk følgende om anken til HR:

- Jeg kan ikke tro at Høyesterett vil komme til at det er grunnlag for å slippe inn denne saken og regner med at saken ikke tillates fremmet.

Ankeutvalget til Høyesterett har nå vurdert anken fra staten og Regjeringsadvokaten, og vårt anketilsvar, og har nettopp kommet til at det ikke var grunnlag for å behandle saken på nytt i Høyesterett: 

Ankeutvalget finner enstemmig at det ikke er tilstrekkelig grunn til at saken blir fremmet for Høyesterett, jf. tvisteloven § 30-4. Anken tillates derfor ikke fremmet

Dette ble meddelt vår advokat Oddvar Lindbekk 10. mars.  Det betyr at dommen er rettskraftig. Advokat Lindbekk er ikke overrasket:

- Dette er ikke overraskende. Høyesterett bekrefter at Forsvarssaken er i tråd med de avklaringer vi fikk for individuell ettervirkning gjennom Grefsenhjemmet, og at Forsvarssaken ikke reiser andre prinsipielle spørsmål ut over dette. Det er positivt at ankerunden fra staten og beslutningen til Høyesterett løfter rettskildeverdien av lagmannsrettsdommen i Forsvarssaken for fremtidige saker. Det må nå være hevet over enhver tvil for alle at arbeidsavtaler som har fått innhold fra tariffavtaler ikke tømmes for dette innholdet som følge av at tariffavtalen sies opp. Ønsker tariffpartene å gjøre endringer i det bestående, må partene møtes til forhandlingsbordet og forhandle frem nye løsninger. Her ønsket ikke arbeidsgiver å forhandle, og da må arbeidsgiver forholde seg til at arbeidsavtaler ikke automatisk tømmes for innhold.

Berører over 400 medlemmer. Saken ble ført for NOF og BFOs over 400 medlemmer som mistet skoletillegget 1/8-2017. Når dommen nå er rettskraftig tar vi kontakt med Forsvarsstaben for å sikre at skoletillegget nå utbetales så raskt som mulig til våre medlemmer som mistet det. Vi legger til grunn at arbeidsgiver nå uten opphold tilskriver den enkelte med informasjon om dommen og hvilken utbetaling den enkelte skal ha med beregning og kronebeløp.

Lagmannsrettens domsslutning;

1. De ankende parter som er nevnt i liste vedlagt dommen har rett til utbetaling av undervisningstillegg etter særavtale 15. mai 2007 fra og med august 2017 og fram til eventuell overgang til stilling som ikke tilkom tillegget eller annet opphør av stilling som tilkom tillegget.

2. Staten ved Forsvarsdepartementet plikter å overholde bestemmelsen om maksimal leseplikt i særavtale 15. mai 2007 overfor de ankende parter som er nevnt i liste vedlagt dommen, fram til eventuell overgang til stilling som ikke er omfattet av bestemmelsen om maksimal leseplikt.

Historikk: For mer informasjon – se «Full seier i Borgarting lagmannsrett – skoletillegget ble skoleeksempel på individuell ettervirkning»


Forrige        3 av 1674        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2022
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå