skoletillegg undervisningstillegg skole
Etter god dialog med FD har en nå kommet frem til en løsning der de som mistet skoletillegget får mulighet til å prøvd saken på nytt. Frist for å sende saker til forbundet, er 1. september 2018.
Forsvaret

SKOLETILLEGG SAKEN - NOF og BFO har gjennom god dialog med FD kommet frem til en løsning.

Medlemmer som kunne dokumentere at de kommer inn under gitte kriterier har sendt sak til NOF. Deretter ble sakene oversendt FD for behandling. FD sier nå at den enkelte kan forvente svar i løpet av mars 2019.
Publisert: 2019.01.08
Oppdatert: 2019.01.09
Staale I Reiten

Det har nå gått en tid siden sakene ble oversendt fra NOF til FD. Etter tilbakemelding denne uka varsler FD at en kan forvente svar i begynnelsen av mars 2019.

Saken.
«Selvstendig avtale om særskilt tillegg for undervisningstiden ved Forsvarets skoler ble sagt opp med virkning fra 1. juni 2016, men Forsvaret forlenget tiden for utbetaling av tillegget frem til 31. juli 2017. Etter dette har utbetaling av tillegget opphørt.

I forbindelse med oppsigelsen av særavtalen om undervisningstillegg har NOF og BFO vært av den oppfatning at undervisningstillegget, for enkelte, har blitt en del av de individuelle lønnsbetingelsene. NOF og BFO har vært i dialog med Forsvarsdepartementet om en mulig løsning for disse sakene.

 

NOF og BFO har involvert både jurister og hovedsammenslutningene i arbeidet med å finne en løsning i denne saken. Dette arbeidet har pågått siden 1. mai 2016. 

 

Fremdrift.

Departementet, NOF og BFO har etter flere møter kommet frem til en omforent løsning for at den enkelte skal kunne få prøvd sin sak. Departementet med NOF og BFO viser til at dersom personellet mener de fortsatt har krav på tillegget, må det påvises at de;

 

1) Satt i stilling som var omfattet av tillegget i særavtalen på oppsigelsestidspunktet. (1. mai 2016) 

2) Fortsatt sitter i en stilling (1. juni 2018) der arbeidsoppgavene som gav rett til tillegget under den gamle avtalen er videreført.

3) Fremlegger dokumentasjon om at tillegget fremgår av de individuelle beordringsskrivene, arbeidsavtalen eller annen dokumentasjon som viser at dette ble gitt som en del av den enkeltes beordring/arbeidsavtale.

 

NOF og BFO mener at annen dokumentasjon kan være blant annet sannsynligjøring gjennom stillingsbeskrivelser, lønnslipper, utlysningstekst, epost fra arbeidsgiver i forbindelse med beordringen. Her vil vi presisere:

Det er primært skriv ifm beordringen eller arbeidsavtale der det fremkommer at undervisningstillegget ble gitt som en individuell rettighet ifm beordringen som kan legges til grunn. 
Dersom en skal sannsynliggjøre ved hjelp av annen dokumentasjon; at undervisningstillegget ble gitt som en individuell rettighet, må denne dokumentasjonen konkret vise til undervisningstillegget/B-tillegg.  Dette kan være utlysningstekst sett i sammenheng med stillingsbeskrivelser eller annen kommunikasjon (epost/skriv) fra beordrende myndighet der det konkret fremgår at det er gitt B-trinn (undervisningstillegget) i tilknytning til beordringen. Lønnsslipper og rulleblad vil her være tilleggsdokumentasjon på utbetalt B-trinn og videreførte arbeidsoppgaver.

Endelig avgjørelse i sakene  gjøres med bakgrunn i den dokumentasjonen som sendes inn.

NOF og BFO understreker at det er den enkeltes ansvar å fremskaffe denne dokumentasjonen innen den angitte tidsfristen. 

Hva gjør jeg som medlem?

FD, BFO og NOF har blitt enig om at den enkelte som hevder at kravet om undervisningstillegg er en del av de individuelle lønnsbetingelser, fremsender alt av dokumentasjon i saken til sin.  For NOFs medlemmer sendes den til Staale I Reiten (sir@nof.no) innen 1. september.

Fristen er endelig og saker som fremsendes etter dette vil ikke bli vurdert.

 

Deretter oversendes alle sakene fra NOF og BFO samlet til FD, som vurderer samtlige krav fra den enkelte.». Det er den enkeltes ansvar å fremskaffe nødvendig dokumentasjon å fremsende denne til respektive organisasjon.

 

Evt spørsmål til infoen kan rettes til NOF v/Staale I Reiten.

Forrige        1116 av 1357        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N