Skuffet over pensjonsbrudd
FFI har regnet på hva dagens regler for pensjon, vil gi for militært ansatte. Dette indikere at nivået vil falle betydlig i årene som kommer.
NOF/FFI

Skuffet over pensjonsbrudd

Forhandlingene om særalderpensjon for ansatte i stat og kommune endte i brudd. NOF er skuffet, og bekymret. Skuffet over at dette bidrar til fortsatt usikkerhet for hvilken pensjon militært ansatte vil få i tiden fremover. Bekymret fordi dette kan gjøre det enda vanskeligere å beholde personell i Forsvaret i årene som kommer.
Publisert: 2020.02.12
Torgrim H Halvari
Ny offentlig tjenestepensjon
Ved inngangen til det nye året, trådte den nye offentlige tjenestepensjonen i kraft. Vi har gått fra en sluttlønnsbasert bruttopensjon, til en beholdningspensjon hvor du skal tjene opp til pensjon hvert eneste år. Det du har opptjent gjennom hele karrieren skal på tidspunktet for pensjonering, fordeles over antall år du er forventet å være pensjonist. Jo mer du har opptjent og jo lengere du jobber, og dermed får færre år å dele på, vil gi deg høyere pensjon. Hva da med militært ansatte, som må slutte tidlig og hvor store deler av inntekten ikke er med i pensjonsopptjeningen?

Særalderpensjonsforhandliger
Den generelle ordningen for den nye offentlige tjenestepensjon ble avtalt våren 2018, og trådte i kraft i januar i år. I den samme avtalen ble det avtalt av de spesielle reglene for gruppene med særalderspensjon, inkl militært ansatte, skulle opprinnelig avtales høsten 2018. Denne ble først utsatt til høsten 2019, så skjøvet til januar i år, og deretter utsatt til dagen i dag. Det enten uten at partene, hovedsammenslutningen (LO, YS, UNIO) ble enige med Regjeringen ved Arbeids og sosialdepartementet (ASD), og forhandlingene endte i brudd.

Hvorfor blir det brudd?
Stortinget har vedtatt midlertidige regler for de som er født i 1963 og senere. Disse sikrer at militært ansatte beholder 66% av sluttlønn, fra pensjoneringsalder og frem til 67 år. Men etter 67 år, vil de militært ansatte følge vanlige regler, inkl levealdersjustering. Dette medfører en stadig lavere pensjon, og vil for dagens 30 åringer kunne medføre et varig pensjonsnivå under 50% av pensjonsgrunnlaget. En fjerdedel av dagens pensjon vil forsvinne. Samtidig ønsker staten å svekke eller fjerne andre elementer knytet til pensjon. Dette vil svekke rettigheten for den enkelte ansatt, men vil også gjøre det svært vanskelig å beholde personell i Forsvaret.

Hvilke regler gjelder nå?
Stortinget har vedtatt midlertidige regler. Disse reglene vil gjelde inntil partene blir enige om noe annet. Alle som er født i 1963 eller senere, er sikret 66% av sluttlønnen/pensjonsgrunnlaget frem til og med de er 66 år. Fra 67 år blir det samordning med folketrygd og ordinær offentlig tjenestepensjon. For de første årskullene vil de fleste oppleve å gå noe ned i pensjon. Senere årskull vil oppleve en større nedgang, og for de yngste i dag, opptil en fjerdedel redusert pensjon.
(De som er født i 1962 og tidligere, følger tidligere vedtatte regler.)
Samtidig vil de som er født i 1963 først passere 67 år, i løpet av år 2030. Dette betyr at det ennå er tid for partene til å finne en langsiktig løsning, før utbetalingene starter.

Hva med pensjonsgrunnlaget?
Pensjonsgrunnlaget i Forsvaret i dag, er i stort lik grunnlønn. Dette betyr blant annet at store tillegg som tillegg fra ATF ikke inngår i pensjonsgrunnlaget. Dette har NOF og de øvrige organisasjonene krevd at blir endret som del av de lokale lønnsforhandlinger. Forsvarssjefen har foreløpig nektet å gå med på dette. Når Regjeringen nå bidrar til mer usikkerhet om de overordnede reglene, blir det ennå viktigere at Forsvaret lander en enighet om pensjonsgivende tillegg.

Konsekvenser for Forsvaret?
Forsvaret sliter allerede i dag med høy turnover og kort ståtid. Videre er det relativt få ansatte i aldersgruppen 35-50 år. Usikkerhet knyttet til pensjon, og forventninger om et lavt framtidig nivå, vil kunne medføre økt avgang og redusert ståtid. Det vil kunne bli svært utfordrende å ha tilstrekkelig bemanning og kompetanse i Forsvaret om noen år.

Hva gjør NOF fremover?
En løsning på særalderspensjonsforhandlingene handler først og fremst om politisk vilje i Regjering og blant Stortingsflertallet for å finne en langvarig og akseptabel løsning, som vil bidra til at Forsvaret skal kunne beholde tilstrekkelig og kvalifisert personell. NOF vil fortsette med å argumentere ovenfor politisk nivå for å finne fram til en slik løsning. Videre vil NOF arbeide videre med at ATF og andre forutsigbare tillegg skal bli pensjonsgivende. Her har vi en meget klar forventing til FSJ og FD.

Vil du lese mer om Særalderspensjonsforhandlingen, da anbefaler vi Aftenpostens Q&A.

Forrige        1209 av 1698        Neste
loader