lokal lønn

Gjennomføring av lokal lønn 2016

Partene sentralt har blitt enig om retningslinjer og fordeling av pott til DIF-nivå. Arbeidsgiver har sendt ut dokumentene og partene på DIF-nivå er allerede i gang med forhandlingene flere steder.
Publisert: 16.10.18
Oppdatert: 16.10.18

Norges Offisersforbund skal fremme krav på personell som er avlønnet på "ledende avtalen" 27. okt 2016. Det betyr at krav må være NOF sentralt i hende innen 24/10.
Krav som ennå ikke er fremmet sendes Torbjørn Bongo med kopi til Staale I Reiten.

-----------------------------------------------------
Partene i Forsvaret har blitt enig om fordeling av økonomiske midler til den enkelte DIF og har satt frist til 25. november for å rapportere inn resultatet. 
Forsvarsstaben har ansvar for å sende retningslinjer og øvrige dokumenter til DIF, slik at forhandlingene kan gjennomføres.

Dette til info.
-------------------------------------------------------

Status 3/10
Da partene ikke ble ferdig 3/10, er det avtalt nytt møte 5710 kl 1200.

-------------------------------------------------------
STATUS 28/9
Vi håper at vi klarer å ferdigbehandle retningslinjer og fordeling til DIF mandag, slik at det er klart til å sendes ut etter så snart som mulig etter det.

 -----------------------------------------------------
STATUS 26/9
Flere avdelinger i Forsvaret har avstått for å ta i bruk lønnsramme 49 maj/ok, som følge av at lønnsrammen manglet egen stillingskode.  NOF har derfor tatt saken opp med LO Stat, som har vært pådriver for å rydde opp. LO Stat og Randi Stensaker tok saken opp med KMD i møte 1/9 og protokoll som ryddet opp var på plass 26/9.  Alle lønnsrammer og spenn har dermed fått egne stillingskoder og er klar til å bli tatt i bruk ifm lokal lønnsforhandlinger
. Se vedlagte protokoll der Stensaker signerte for LO Stat.
Dette betyr i praksis at alt det tekniske (selv etter arbeidsgivers forståelse) nå er på plass for å kunne ta i bruk LR 49, for maj/OK. Vi har i tillegg en egen enighet med arbeidsgiver om at lønnsramme 49 SKAL tas i bruk ifm lokale lønnsforhandlinger.

Partene sentralt skal i møte 28/9 for å bli enig om blant annet fordeling av økonomi til DIF og retningslinjer for gjennomføring av de lokale lønnsforhandlingene.


............................................................

FREMSENDING AV KRAV.... Når det gjelder krav skal det rettes til HTV.  Frist for å levere krav var 23/9, om ikke HTV har satt egne krav.
Følg disse to retningslinjene for hvordan fremme lokale lønnskrav: 


1.  
Fyll inn kravskjemaet i linken her (excel.doc)
2.  Send skjemaet til 
din HTV - som du finner i skjemaet under:

Hvor

Navn HTV

Merknader

Krav sendes til:

Utlandet

Bjørn-Tore Woll

mail til btw@nof.no

Hæren

Pål B. Nygaard

For NordNorge

FISBasis til Jan Helge Andersen (janhandersen@mil.no)

For SørNorge

FISBasis til Sigurd Vestad (svestad@mil.no)

Sjø

Thor Manum

FISBasis til HTV (tmanum@mil.no)

Luft

Tor Egil Vangstad

FISBasis til HTV (tvangstad@mil.no)

HV

Torbjørn Liestøl

FISBasis til HTV (tliestol@mil.no) eller ugradert til tl@nof.no

FLO

Kennet Bergland

FISBasis til HTV (kbergland@mil.no)

FFT

Ola Ellefsen

Musikken:

FISBasis til ATV i hvert korps med kopi til Ola Ellefsen

Prestekorpset:

FISBasis til Peder Myhren med kopi til Ola Ellefsen

Øvrige:

Fisbasis til Ola Ellefsen

FST

Salve Håkedal

FISBasis til HTV (shakedal@mil.no)

FSAN

Robin Lorentzen

FISBasis til HTV (robilorentzen@mil.no)

FHS

Eystein Skaugvoll

FISBasis til Eystein Skaugvoll med kopi til Stig Gjølstad

LOS

Erik Stenberg

FISBasis til HTV (estenberg@mil.no)

FOH

Reidar Storvik

FISBasis til HTV (rstorvik@mil.no)

CYFOR

Kenneth Viken

FISBasis til HTV (kviken@mil.no)

FPVS

John Kåre Evenstad

Se egen info fra HTV/ATV

E tjenesten

til egen HTV

FS

til egen HTV

NSM

Paal Bøe

Se egen info fra din tillitsvalgt

Forsvarsbygg

Thor Erik Bakken

mail til thor.eirik.bakken@forsvarsbygg.no

FD

Geir Petter Novik

Se egen info fra HTV

FMA

Carl Rode

Se egen mail mottatt på FISBasis fra din tillitsvalgt

 

Utfyllende informasjon:

Det ble i år avsatt en pott på 1,5% av lønnsmassen pr 1. juli 2016 til å gjennomføre lokale forhandlinger etter Hovedtariffavtalens (HTA) pkt 251 lokale lønnsforandlinger. For Forsvaret utgjør dette over 126 mill kroner. Partene er enig om at forhandlinger på enkeltstillinger gjennomføres på DIF-nivå.

 

Partene sentralt skal møtes 28/9 for å bli enig om fordeling av de avsatte pengene, samt retningslinjer for gjennomføring av oppgjøret. Om alt går somplanlagt vil DIFene i løpet av uke 40 ha fått oversendt økonomi og retningslinjer, og da være klar til å gjennomføre forhandlingene. Forhandlingene i Forsvaret må være avsluttet innen 30. november.

Selv om retningslinjer og økonomi først er på plass i slutten av september kan NOFs medlemmer allerede nå fremsende krav. Vedlagt følger oversikt over hvor krav skal sendes innenfor den enkelte DIF, samt kravskjema.  Frist for å fremme krav er 23/9, om ikke HTVer kommer med egne utvidede frister.

Retningslinjer som ble utarbeidet i 2012 for bruk av seniorrammene løytnant og kaptein 35 og 38. http://www.nof.no/arkiv/Overforingsregler-for-lonnsramme-35-og-38-klar


--------------

Da er høstens forhandlinger rundt lokal lønn i gang. NOF er av den oppfatning at det er på DIF-nivå en har kjennskap og forutsetning til å gå i diskusjon på enkeltstillinger, dette har vi fått gjennomslag for ved at det blir delegering til DIF. Endelig fordeling til den enkelte DIF skal avklares på møte med Forsvarsstaben (FST) 28. sep 2016.

Resultatet fra hovedoppgjøret utgjør 1,5% pr 1. juli, og kommer i tillegg til økningen i A-tabellen som ble forhandlet frem 1. mai.  Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har fordelt økonomien ifm lokal lønn 2016.  For Forsvarets organisasjon utgjør dette over 126 mill. I tillegg er Forsvarsdepartementet (FD), Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), Forsvarsbygg (FB), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og den nye etaten Forsvarsmateriell (FMA) definert som egne forhandlingsområder med egne tildelinger.  Disse avdelingene avtaler selv innenfor Hovedtariffavtalen (HTA) hvordan forhandlingene skal gjøres.

To tariffavtaler. Det ble fremforhandlet to Hovedtariffavtaler i årets tariffoppgjør.  En med LO Stat, YS Stat og Unio som part, og en med Akademikerne som part. Det er også avklart at det vil bli gjennomført egne forhandlinger innenfor de to Hovedtariffavtalen i Staten, slik at Akademikerne ikke vil delta i de forhandlingen om den største potten på 126 millioner kroner i Forsvaret.

Hvordan fremme krav. Det er ennå ikke avklart noe tidsløp og da heller ikke noe frister for å få på plass krav.  Så langt ligger det an til at penger og retningslinjer for gjennomføring av oppgjøret på DIF-nivå sendes ut innen uke 40. De som vil delta i møter og forhandlingene med Forsvarsstaben fra NOF sentralt er; Torbjørn Bongo, Bente Henriksen og Staale I Reiten

Som NOF medlem vil du få anledning til å fremme lønnskrav elektronisk.
NOF sentralt vil i løpet av uke 36 sende ut informasjon til HTV slik at en på DIF nivå kan starte prosessen. HTV gir informasjon om hvilke tidsfrister som gjelder for å fremme krav innen for egen DIF.

For å nå ut til alle medlemmene er vi avhengig av å ha korrekt epostadresse registrert i vårt medlemssystem.
Er du usikker på om NOF har din epost , om denne er korrekt eller om du ikke har mottatt noen epost fra NOF, så kan du Logge deg inn på MinSide via nof.no og registrere din korrekte epostadresse. Har du problemer med å komme inn første gang, så ta kontakt med NOF sentralt

Frist for å komme i mål med forhandlingene er 30. nov 2016. Det betyr at forhandlingene på DIF-nivå må gjennomføres før det.  Uke 48 er planlagt avsatt til avsluttende forhandlinger, godkjenning av oppgjøret og evt tvistebehandling.

Her finner du bakgrunnsdokumenter fra KMD/LO Stat nivå:

https://www.regjeringen.no/no/tema/arbeidsliv/Statlig-arbeidsgiverpolitikk/lonn-og-tariff-i-staten/lonnsoppgjoret-2016/id2478403/

Forrige        42 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N