Som kampen mellom David og Goliat – Ble forsøkt felt av Forsvarsdepartementet
– Denne kampen har nærmest vært som en kamp – med et styrkeforhold – som den bibelske fortellingen om David mot Goliat, mener HV-soldat Lars Bugge Aarseth. Foto: Privat

Som kampen mellom David og Goliat

– Ble forsøkt felt av Forsvarsdepartementet

Militær utholdenhet har vært nyttig under årene HV-soldat Lars Bugge Aarset har stått i kamp for innsatsstyrkens rettmessige krav om feriegodtgjørelse. Dette er en spesiell varslingssak der staten bryter loven og svarer med å saksøke ham.
Publisert: 2023.03.12
Guri Charlotte Wiggen
Vi møter Lars Bugge Aarset i Trondheim for å få høre hans egen historie, som fortsatt ikke har kommet til et endelige punktum. Han var 34 år da han startet en reise, intetanende om hvor krevende det skulle bli. Det har blitt til en utholdenhetsprøve. Han dro til slutt i land en seier og Forsvarsdepartementet måtte utbetale et tresifret millionbeløp til innsatsstyrkene i Heimevernet på grunn av denne kampviljen.

Han mener saken har en juridisk og økonomisk betydning, men viktigst er det etiske, hvordan soldatene i landet skal behandles.

Lars Bugge Aarset har stått i kampen for at innsatsstyrkens soldater skal få etterbetalt feriegodtgjørelse for lønnet arbeid mellom 2005-2020. Historien er på grensen til det bisarre sier han.

– Har dette nærmest vært som en kamp – med et styrkeforhold – som den bibelske fortellingen om David mot Goliat?

– Vel, jeg er en HV-soldat med karakteren 4 i rettslære fra videregående skole, og min motpart er regjeringsadvokaten og juridisk avdeling i Forsvarsdepartementet. Det viser seg at jussen er enkel, men den blir feiltolket. Når jeg møter regjeringsadvokaten i retten kan jeg ikke møte alene, da ville jeg blitt most. Så jeg må ha en god advokat. Regjeringsadvokaten greide å komplisere saken til det helt utrolige. Staten har bestridt alt i hver eneste runde, utdyper Bugge Aarset i dette åpenhjertige intervjuet. Han deler her den kronglete og lange veien fram til seier.

Hans egen betraktning er at dette er en varslingssak, der staten brøt loven og deretter dro ham gjennom alle rundene i rettsapparatet og lar ham sitte igjen med store deler av saksomkostningene.

– Denne saken kan dessverre virke preventivt for framtidige varslinger advarer han.

Seier med bismak


Nå kan han ta innover seg seieren for de 120 millioner kroner utbetalt til innsatsstyrkene. Og han deler den gode nyheten om at feriepenger på bonus utbetales 12. januar.
På tross av at flere hundre soldater har fått en solid utbetaling av feriepenger – de med lang fartstid fra innsatsstyrkene – sitter HV-soldatene Lars Bugge Aarset og hovedtillitsvalgt for HVs innsatsstyrker Aleksander Gudmundseth igjen med udekte advokatutgifter. Personlig økonomisk tap beregner han til 870 000 kroner pluss moms og for Gudmundseth er det noe mindre, litt over 600 000 mener han.
Dette forklarer han med at retten satte en symbolsk saksomkostning, mens de faktiske saksomkostningene var mye høyere. Summen er saksomkostningene han sitter igjen med når statens utbetaling av idømte saksomkostninger med kr 407 800,- inklusive renter, til Aarsets prosessfullmektige, er trukket fra.

–Hvordan kommer Aleksander Gudmundseth inn i bildet?

–Da Forsvarsdepartementet endelig bestemte seg for å betale ut feriepenger, men bare for de siste tre årene – en sum på 30 millioner – svarte vi med et gruppesøksmål. Gudmundseth frontet gruppesøksmålet da vi gikk til sak mot Forsvarsdepartementet og krevde feriepenger for soldatene for hele perioden 2005-2020. Men det ble aldri noen rettsak, da dette ble løst politisk. Og fordi grunnlaget for gruppesøksmålet forsvant ble Aleksander sittende igjen med saksomkostninger. Både Aleksander og jeg har brukt veldig mye tid og energi på å få den saken i boks, tid som ikke er medberegnet i det vi har i gjeld.

For Lars Bugge Aarset er det viktig at detaljene blir med, og helst i riktig rekkefølge.

Bakteppet


– Jeg vil fortelle hvordan det starter da innsatsstyrkene blir opprettet i 2005. Den gang bestemmer Forsvaret at soldatene skulle få lønn, men ikke feriepenger. Og lønna skulle i tillegg være skattefri. Et hastverksarbeid fordi det hastet å få på plass innsatsstyrkene. Men skatt på lønninger skar Skattemyndighetene umiddelbart igjennom med, men feriepengene gjorde aldri noe med. Vi stilte spørsmål om det en rekke ganger. Første gang fremmet i Stortinget av Ine Eriksen Søreide, da Faremo var forsvarsminister. Som på politiker-vis valgte ikke å besvare spørsmålet. Men så har Ine Eriksen Søreide i ettertid vært forsvarsminister selv, uten å ta tak i det. Vi synes det var rart at vi aldri fikk noe svar. En arbeidsgiver kan ikke bare selv bestemme seg for å unnlate å utbetale feriepenger. Det er lovregulert. Jeg tenkte på det tidspunktet – hvis jeg personlig stiller et krav om å få feriepenger må jeg iallfall få et svar.

«Forsvarsombudet måtte purre på Forsvaret for å få svar, etter et halvår svarer Forsvaret at jeg må ta saken «linjevei»

– Hvordan gikk det?

– Jeg fikk bare tullesvar som: «Du får ikke feriepenger for det står i kontrakten din at du ikke skal ha det». Deretter refererte de til nettsider og til lønnsplans-heftet, noe som vi soldater ikke har tilgang til. Så fikk jeg tilsvar at: «Vi har skrevet dette i e-post til noen andre en gang tidligere». Slik kom begrunnelsene. Etter det fikk jeg aldri noe svar. Tiden går.

– Hva gjør jeg da? Jeg klager saken inn til Stortingets ombudsmann for Forsvaret, som gjør en veldig grundig jobb og leier inn høyesterettsadvokat Lars Holo, som selv har skrevet ferieloven.

Deres konklusjon er at selvfølgelig skal dere ha feriepenger, fordi dere er arbeidstakere. Forsvarsombudet måtte altså purre på Forsvaret for å få svar. Etter et halvår svarer Forsvaret at jeg må ta saken «linjevei».

– Men det hadde jeg gjort allerede, via Forsvarets lønnsadministrasjon med kopier hele veien. Jeg ba da Forsvarsombudet i Stortinget om å behandle saken selv om det manglet tilsvar fra Forsvaret. Det skjer. Forvaret svarer til slutt «vi er uenige i at soldatene skal ha feriepenger» så Forsvarsombudet må behandle saken på nytt.

– Hva skjer videre?

– Da sender jeg på nytt et krav om feriepenger og får til svar «det får du ikke fordi saken er under behandling». Da kontakter jeg arbeidstilsynet som sier: «Selvfølgelig skal arbeidstakere som også dere er, ha feriepenger». Men manglende utbetaling av lønn og feriepenger er «privatrettslig».

Uteblivelsesdom – provoserer Forsvaret
– Hvilket år vi kommet til nå?

– Nå er vi i 2016, mer enn ti år etter saken ble opprettet uten å få noe avklaring. Spørsmålet til Ine Eriksen Søreide ble stilt i 2010. Så gjør jeg det arbeidstilsynet anbefaler og klager saken inn til forliksrådet. Da svarer Forsvarsdepartementet som motpart at forliksrådet skal avvise saken fordi de mener forliksrådet «ikke har kompetanse til å vurdere saken».

«Resultatet av det er en uteblivelsesdom, som betyr at jeg vinner. Da svarer Forsvarsdepartementet med å saksøke meg»

Forliksrådet i Trondheim avviste ikke saken, men kalte derimot inn til forhandling. Da blir regjeringsadvokaten min motpart. Men vedkommende velger å ikke møte opp. Resultatet av det er en uteblivelsesdom, som betyr at jeg vinner. Det er da Forsvarsdepartementet svarer med å saksøke meg.

– Etter forliksrådets uteblivelsesdom i 2017, var svaret begrunnet med «vi godtar ikke å ha mottatt dommen» fordi den er sendt til «feil internadresse» i departementet.

– Nå trappes det opp med angrep som beste forsvar?

– Etter det drar Forsvarsdepartementet meg til tingretten, og det var fire ulike tidspunkter som var mulige for å få til forhandling. De valgte det seneste tidspunktet for å trenere saken. Men saken havnet i Sør-Trøndelag tingrett og jeg vinner igjen. Da anker Forsvarsdepartementet til lagmannsretten, og igjen velger de det seneste tidspunktet for å hale ut. Bare to dager før saken skal opp velger regjeringsadvokaten å ringe inn en sykemelding – hvor vedkommende er fritatt for å ta fly – dermed ble saken utsatt nok et halvår.
Det bli også et halvår på pinebenken. Bugge Aarset er fortsatt saksøkt av Forsvarsdepartementet.
Han utdyper:
– Regjeringsadvokater smykker seg med at: «Vi taper aldri en sak». De har det offisielle Norge i ryggen, god tid, skarpe jurister, stor definisjonsmakt og ubegrensede ressurser. Regjeringsadvokat Elisabeth Stenwig er rangert av Kapital som en av landets mektigste kvinner.
Skattemyndighetene tok parti
– Jeg hadde på forhånd bedt om å få utlevert dokumentasjon av kommunikasjonen rundt utbetalinger som hadde gått mellom skattemyndighetene og Forsvaret, om at vi måtte betale skatt av inntekter. Skattemyndighetene nektet å utlevere den informasjonen til meg, noe jeg klaget på, men fikk svar først etter saken egentlig skulle vært oppe i lagmannsretten. Da kom bare skattemyndighetene sitt svar om at de nektet innsyn. Men vi krevde å få innsyn i retten da vi kom så langt. Slik ble kommunikasjon mellom skattemyndighetene og Forsvaret om vi skulle betale skatt av lønn, helt siden 2006 bekreftet.

Spill for galleriet


– Saken kommer så opp i lagmannsretten igjen, forsinket nok et halvår. Denne gangen trakk Forsvarsdepartementet inn Eirik Kristoffersen (nåværende forsvarssjef) til å vitne mot meg.
Han hadde vært sjef i Heimevernet, og var på det tidspunktet sjef i Hæren. Det lå da i kortene at han skulle bli forsvarssjef. Jeg mener det var dårlig gjort mot ham, og mot meg. Han ble brukt til å vitne mot en av sine egne soldater som ikke engang hadde gjort noe galt. Han er avhengig av respekt blant egne soldater, og må samtidig være lojal oppover. Hvis han vitner mot meg mister han respekt blant egne soldater, hvis han ikke vitner mot meg er han ikke lojal mot Forsvarsdepartementet, og da kan han ikke bli forsvarsjef.

Noe han altså ble.

«Saken kom igjen opp i lagmannsretten, forsinket nok et halvår, da trakk Forsvarsdepartementet inn Eirik Kristoffersen, nåværende forsvarssjef, til å vitne mot meg, et dilemma for ham.»

– Jeg sa i retten at Forsvarets verdier er respekt, ansvar og mot. Og at Eirik Kristoffersen er en sjef vi har stor respekt for, og jeg anser ikke ham for å være min motpart i saken. Jeg hjalp ham kanskje litt ut av den rollen med å si det. Han takket for det jeg sa. Det endte med at jeg vant også denne gangen i lagmannsretten. Kristoffersen som skulle være vitne, skrøt bare av Heimevernet. Jeg vet fortsatt ikke hvorfor de dro ham inn, og det hadde ingen verdi for deres del i saken.

Så anket departementet videre til Høyesterett. Men ankeutvalget i Høyesterett sier at denne dommen er så klar at vi tar den ikke inn. Slik gjør Høyesterett, lagmannsrettens dom rettskraftig.

Og slik blir det en seier etter alle års kamp.

– Departementet svarer «vi utbetaler feriepenger for tre år fordi kravet er foreldet grunnet soldatenes passivitet» etter de da har de trenert saken i 15 år, med alle mulige midler, mener de altså det er soldatenes egen skyld at vi ikke har fått feriepenger, understreker Lars Bugge Aarset med et ironisk smil.

Men det er ikke et godt nok svar for verken Aarset eller de andre soldatene.

Politisk løsning


– Det er på dette tidspunktet vi forhører oss om hvordan vi kan løse dette politisk. Og det viser seg å bli Stortingsflertall for å utbetale for hele perioden. Da skjønner regjeringa og departementet at det er ville være veldig dumt å gå på et tap. Det er i 2020 og departementet utbetaler 30 millioner for tre år, og utsetter til 2021 utbetalingen av de resterende årene tilsvarende 90 millioner. Det ble til sammen utbetalt 120 millioner fra 2005 til 2020.

– En fin seier å dra i land?

– Vi mangler fortsatt feriepenger for bonus, for omforent tillegg – og mange soldater manglet utbetalinger for flere dager. For min del manglet det dager i 2005, og for 2020. Da jeg stilte krav om det, bestridte Forsvaret selvfølgelig det igjen. Jeg ringte Forsvarets lønnsadministrasjon, forklarer det og slik ordnet det seg. I august 2021 ble BDO og Forsvarets internrevisjon informert om en rekke feil i feriepengeutbetalingene til HV-soldatene. Forsvaret ba revisjonsfirmaet BDO om å få en revisjonsrapport som sier uttrykkelig at ferieoppgjøret var riktig gjort. Da kontaktet jeg BDO og forteller at det ikke er riktig, fordi flere soldater fortsatt mangler feriepenger.

I disse dager sender Forsvaret ut brev om utbetaling av feriepenger på bonus til soldatene i HVs innsatsstyrker. På grunn av at "tidligere har det blitt gjort feil", ifølge forsvarsminister Gram.

Fagforbundet på ballen


– Så kom det et søksmålsvarsel i sommer fra NOF som også er et LO-forbund, og de stiller krav om at soldatene i Heimevernet skal få feriepenger også for bonus, som jeg tidligere har krevd. Og nå tør ikke Forsvaret møte LO i retten. Så da finner de det bedre å utbetale, enn å tape mot LO. Forsvarsminister Gram går ut og innrømmer «her er det gjort feil likevel» til tross for revisjonsrapporten.
– Slik jeg ser byråkratiet i FD, snurrer de enhver sittende statsråd rundt lillefingeren. Dersom det er FD som styrer statsråden og ikke omvendt så har vi faktisk et Forsvarsdepartement utenfor politisk styring. Dette gir i så fall betydelig grunn til bekymring mener Aarset.
Det eneste partiet som virkelig har jobbet for en løsning av denne saken er Rødt, et parti som aldri har sittet i en regjering.
– Jeg har vært i dialog med flere politikere, fra flere partier, og partiene har vært for å løse denne saken når de ikke sitter i regjering, men de er imot når de er i regjering. Vi kan si det slik at når Rødt er det eneste partiet som står opp for soldatene, så sier det vel mer om de andre partiene, enn om Rødt. Fordi her burde jo alle de politiske partiene vært villig til å gjøre noe. Hadde det ikke vært for Rødt som har vært råtøff – og de har imponert meg – så hadde vi ikke fått til noen løsning i saken.
– Men nå har du også fått anerkjennelse fra høyeste hold?

– Jeg har fått litt skryt, men det er få jeg har fått noen direkte takk fra, etter utbetalingen av 120 millioner. Jeg hadde håpet å komme gjennom med saken tidligere og gå litt mer under radaren selv, men journalistene vil ikke skrive om dette, dersom ikke noen fronter saken. Dette handler ikke om meg som person, det er viktig å få en løsning på saken. Jeg hadde nok foretrukket å ikke bli så eksponert, sier Aarset.

– Hva ønsker du skal skje i fortsettelsen?

– Jeg hadde sett saken som løst i det alle utbetalinger vi har krevd blir utbetalt til soldatene, og en kompensasjon fra staten for det Aleksander Gudmundseth og jeg har lagt inn – av tapt tid som óg er penger– samt en unnskyldning fra departementet. Og at noen burde bli ansvarliggjort i Forsvarsdepartementet. Det er ikke slik man skal behandle landets soldater. Man skal ikke utfordre deres forsvarsvilje, men motivere den.

– Hvem har ansvaret?

– Det er Vikernes og Klæboe som signerer brevene.

Og saken har tatt en vending som viser at den langt fra er over. Men nå får iallfall Aarset gi fra seg ballen, og la forbundet ta den videre. Han har selv ikke vært fagorganisert og er fortsatt ikke det.

Forsvarsdepartementet gir ikke opp


«Det Forsvarsdepartementet besvarte med tapet i høyesterett, var rett på banen med nytt lovforslag – som fratar soldater retten til feriepenger fra staten.»

– Det Forsvarsdepartementet svarte, med tapet i høyesterett, var et nytt lovforslag som skal frata soldater retten til feriepenger fra staten. Det har ikke tredd i kraft, men det er en omkamp nå. Det er om ikke annet mer ryddig å endre loven enn å bryte den, påpeker Lars Bugge Aarset.
– Toppen av frekkhet er at det nye lovforslaget baserer seg på det juridiske arbeidet som soldatene har bekostet.
– Denne saken beviser at enkeltindividet kan seire mot staten når staten begår urett – og at det er verdt å kjempe for det man tror på?

– Saken er et kinderegg av ting som provoserer meg. Det har vært urett, dumskap og byråkrati, det har Forsvarsdepartementet perfeksjonert til det ytterste. Vi lever jo i et demokrati så vi har lover som Stortinget har vedtatt. Med loven i ryggen stiller man egentlig ganske sterkt. Det er Forsvarsdepartementet som har brutt loven og ikke jeg. Og vi har et rettsvesen som fungerer. Det var Forsvarsdepartementet som saksøkte meg, jeg ble med på løpet. Jeg saksøkte ingen. Det er ikke så vanskelig å stå opp alene, hvis man vet man har rett, men ansatte i Forsvaret ville nok ikke gjort det, fordi det ville vært en karrierestopper. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier han ønsker seg lojale men ulydige soldater, som tør å si fra. Jeg mener jeg har gjort det, for her bryter staten loven. Rettsvesenet og pressen gir meg rett, understreker Lars Bugge Aarset.
Fakta Hvordan er situasjonen i dag?
NOF ønsker at Forsvaret skal finne en bedre løsning for personell på frivillighetskontrakt, enn å tvinge denne kategorien under forsvarsloven som vanlige vernepliktige. NOF og LO krever at HV-personellet som skal inn og tjenestegjøre blir tilsatte på samme vilkår som ansatte i staten når de kalles inn. Da vil det ligge på plass systemer for hvordan de skal håndteres.

– NOF vil rose Bugge Aarset for å ha tråkket opp løypa for krav om feriepenger i henhold til ferieloven – for den frivillige delen – av en kontrakt for innsatssoldater. NOF som arbeidstakerorganisasjon for de militært fast ansatte var ikke involvert i denne sivile rettsaken, understreker tillitsvalgt Hugo Johansen.

NOF fulgte opp bonus
Hugo Johansen i NOF, som selv har vært pådriver for feriepenger for bonus til innsatspersonell på frivilligkontrakt, påpeker at feriepenger for innsatsstyrken nå skal fjernes ved lov, men at staten anerkjenner tapet i rettsaken om feriepengene, og sier de skal «kompensere» med samme sum i kommende godtgjørelser og tillegg.

Etter den 27. oktober 2022, som var siste frist etter varsel fra LO juridisk, har sluttbonus også blitt en del av feriepengeberegningen for personell med frivillighetskontrakter, som for mange kan bli en større utbetaling i 2023, forteller Hugo Johansen.

Han legger til:

– Jeg opplever det som rimelig arrogant av Forsvaret med ny lov å «skrive seg bort» fra rettigheten til feriepenger med et pennestrøk. Denne gruppen «tilkallingsvikarer» i Forsvaret er ikke lett å rekruttere. Hele «intensjonen» bak Bugges Aarsets kamp i rettsalen viskes langsomt bort. Faren for at personell med riktig bakgrunn forsvinner, er overhengende.

Den 12. januar i år ble det utbetalt 30 millioner i feriepenger på sluttbonus og 19 millioner i forsinkelsesrente til soldatene som hadde fått utbetalt sluttbonus i perioden 2007 til 2021.

Hva er saken: Lars Bugge Aarset har kjempet for at innsatsstyrkens soldater skal få etterbetalt feriegodtgjørelse for lønnet arbeid, fra 2005 til 2020. Han vant i Høyesterett etter 15 års kamp i rettsvesenet.   

 

Resultat: Foreløpig har det blitt etterbetalinger fra Forsvaret på 120 millioner kroner i feriepenger for flere hundre soldater i Heimevernets innsatsstyrke.  

 

Aktuelt: Den 12. januar får innsatsstyrken utbetalt feriepenger på bonus. 

 

Aktuelt: Forsvarsdepartementet svarte – tapet i høyesterett – med et nytt lovforslag som skal frata soldater retten til feriepenger fra staten i framtiden. 

 

Lars Bugge Aarset har tjenestegjort i Heimevernets innsatsstyrker siden 2005 og er en av de 3000 tjenestepliktige reservistene, en tjeneste med 30 ekstra dager i året, i tillegg til årlig verneplikt i Heimevernet. Nå sitter han med stor personlig gjeld i saksomkostninger. 

 

NOF, Norges offisers- og spesialforbund, er det eneste fagforbundet som har et medlemstilbud som fag- og interesseorganisasjon til 40 000 reservister, uavhengig av kategori. 

 

Første januar 2018 ble det etablert et prosjekt med arbeidstittel «NOF Heimevernet» som arbeider for den enkeltes rettigheter som reservist. 

 

Reservistene har fått et «tillitsvalgtorgan» (talspersonsystem internt), men uten medbestemmelse. 

Det er flere militære fagforbund for de ansatte i Forsvaret. De sivile og militære fagforbundene ivaretar kun de fast ansatte og en del andre kategorier, men ikke reservistene. 

 

Heimevernet (HV) er en nasjonal beredskaps- og innsatsstyrke bestående av 40 000 soldater fordelt på 11 HV-distrikter, 1 våpenskole og en HV-stab rundt 550 personer. 

 

Områdestyrkene består av 37 000 personell (pliktige til å trene inntil 6 dager for menige, og 9 dager for spesialister, befal og offiser hvert år), og 3000 i innsatsstyrker med frivillighetskontrakt som i tillegg trener frivillig inntil 30 dager i året i tre år + bonus.  

 

«NOF Heimevernet» arbeider daglig med å forbedre rettigheter for alle reservister og har påvirket disse soldatenes hverdag positivt siden prosjektets oppstart. Vi ser ikke bort ifra at reservistenes eget interne tillitsvalgtorgan i Heimevernet ble etablert nettopp grunnet konkurranse fra Fagforbundene om denne kategorien medlemmer. Alle reservistene i HV kan nå bli HV-plussmedlem i NOF. Kontaktperson: Hugo Johansen.  

 

Forrige        45 av 1715        Neste
loader