Statsråd – stopp Utdanningsreformen NÅ!
Er Forsvaret på dypt vann med den nye utdanningsreformen?
Forsvaret

Statsråd – stopp Utdanningsreformen NÅ!

NOF er meget bekymret for både prosess og kvalitet i utdanningsreformen. Forbundet har sendt brev til Forsvarsministeren hvor vi ber om at reformen stoppes, ny tidsfrist må gis og Stortingets forutsetninger om at kvaliteten ikke skal svekkes må styrkes.
Publisert: 2017.09.28

FD varslet i forslag til LTP i juni 2016 en utdanningsreform, hvor hovedmålsettingen var økt kvalitet og halvering av kostnader til nivådannende utdanning. Noen som i seg selv, fremstår som temmelig umulig oppdrag. Stortinget sluttet seg i november 2016 til reformen, men forutsatte at den ikke skulle gå på bekostning av kvaliteten. I IVB LTP påla Forsvarsminister Eriksen Søreide i desember 2016 Forsvarssjefen å gjennomføre reformen basert på de varslede hovedmålsettinger om betydelig kutt i økonomi, og med forutsetninger at endringer innen GBU(Befalsskole) og GOU (Krigsskolene) skal være klar innen 2018, hvilket i praksis vil si til skolestart 1/8-2018.

I stort har 1. halvår 2017 vært benyttet til utredninger og vurderinger knyttet til reformen. Mens perioden etter sommeren har vært benyttet til beslutningsprosess. Det er i denne fasen at både utfordringene ift prosess og vurderinger av de kvalitetsmessige forhold har materialisert seg. Beskrivelsen forbundet har gitt i brevet til Statsråden lyder som følger:
    «I denne prosessen har det kommet både innsigelser, spørsmål, forslag og blitt stilt helt grunnleggende spørsmål som har gjort det påkrevd å både utrede og vurdere nye løsningsalternativer. Prosjektet har vært nødt til å vurdere helt nye løsninger og modeller, men uten at de tidligere nevnte arbeidsgruppene har latt seg involvere. Videre har antall styrings- og referansegrupper blitt økt, og de ulike saksgrunnlag til disse møtene har vært omfattende og kommet med meget kort tid før møtene.
Arbeidstakerorganisasjonene har deltatt i en etablert referansegruppe, og etter hvert, på forbundsledernivå hatt egne møter med Sjef Forsvarsstab. Prinsipielt bra, men med en meget stor utfordring. Saksgrunnlagene har kommet med så kort tidsfrist at det har vært utfordrende for en enkelt saksbehandler bare å rekke å lese gjennom grunnlagene, før aktuelle møter har vært gjennomført. Dette har gjort at organisasjonene har vært avskåret fra å fremlegge løsningsforslagene for de berørte ansatte, og andre adekvate organisasjonsledd for innspill. De få tillitsvalgts- og medlemsmøtene vi har fått gjennomført i etterkant av aktuelle møter med Forsvarsstaben, har uten unntak gitt viktige og verdifulle momenter som burde vært belyst før beslutning blir fattet. Tilsvarende opplever vi at aktuelle DIF i forsvaret, er avskåret fra gode prosesser internt i DIF, før beslutning fattes på nivå 1.»

NOF løfter også frem bekymringer knyttet til kvaliteten av de konturene vi ser i de anbefalte løsningsforslagene. Forbundet sier blant annet følgende:
    «Vi konstaterer at de tilbakemeldinger vi mottar så langt i prosessen i all hovedsak er uttrykk for bekymringer for kvaliteten i de fremmede forslag. Det fremmes sågar bekymringer på om utdanningsordningen på sikt vil gå utover både vår evne til å ivareta sikkerhet ved trening og øvelser, og vår evne til å gjennomføre oppdrag og ivareta soldater og ansatte på skarpe oppdrag. Videre er det en uttrykt bekymring at de løsningsforslag som foreligger vil medføre mindre erfaring blant OF, som igjen er mer avhengig av OR befal med mindre utdanning enn i dag.»

Konklusjonen i brevet som NOF nå har sendt til Statsråd Ine Eriksen Søreide sier: 
    «Norges Offisersforbund ber om at iverksettelses tidspunkt for utdanningsreformen tiltak utsettes til 1/8-2019. Videre at Statsråden bidrar til gjennom presiseringer/rettelser av IVB at Stortingets forutsetning om at Utdanningsreformen ikke skal gå på bekostning av kvaliteten kan etterleves.
NOF krever et møte med Statsråden for å fremlegge og diskutere innholdet i dette skriv.»

NOF imøteser nå Statsrådens respons på dette skrivet.

Forrige        202 av 1351        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N