Styrking av personell, viktigst for Forsvarets fremtid.
Fjorårets fagmilitære råd var tydelig på at personell og cyber var to viktige innsatsfaktorer som må prioriteres.
Richard Brevik/Forsvaret

Styrking av personell, viktigst for Forsvarets fremtid.

Styrking av personell er hva tidligere forsvarssjef, Admiral Haakon Bruun-Hanssen flere ganger har fremhevet som det viktigste for Forsvarets fremtid. I dag publiseres en fersk rapport om personellsituasjonen i Forsvaret.
Publisert: 2020.10.01

I fjor vår møttes fagforeningene for Forsvaret for å se hva de kunne gjøre for å støtte Bruun-Hanssen. 

På oppdrag fra NOF, BFO, Parat Forsvar, NTL Forsvar og Fellesforbundet har UTSYN, Forum for utenriks og sikkerhet produsert en rapport om de utfordringene Forsvaret har med personell. 

Rapporten, Personellutfordringer i Forsvaret – Rekruttering, kompetanse og digitalisering publiseres i dag.

Forbundsleder i NOF, Torbjørn Bongo har lest rapporten og uttaler følgende 

-Notatet gir en god oppsummering av diskusjoner og prosjekter på personellområdet de siste årene. Alle arbeidstakere organisasjoner stiller seg bak forsvarssjefens budskap om at det viktigste er styrking av personell. Et forsvar uten tilstrekkelig og kompetent personell er ikke et forsvar. 

Fjorårets fagmilitære råd var tydelig på at personell og cyber var to viktige innsatsfaktorer som burde styrkes uavhengig av hvilket strukturalternativ (A-D) politisk ledelse ville lande på. Svendsen-utvalget leverte før sommeren sin rapport om hvordan Forsvaret kan styrke rekruttering og kompetanse gjennom samarbeid med sivil sektor, og hvordan samarbeidet kan styrkes innenfor totalforsvarsrammen. 

«Situasjonen stiller økende krav til tilgjengelige styrker for nasjonale operasjoner, på nasjonal beredskap og til NATOs kollektive forsvar. Disse kravene kan ikke møtes av vedtatt struktur. Reduserte varslingstider gjør at Forsvaret står i et dilemma mellom økt nasjonal tilstedeværelse og bidrag til NATOs hurtige reaksjonsstyrker. Kontinuerlig nedbemanning gjennom de siste 20 årene har fått konsekvenser. Operative avdelinger, staber og skolestrukturen er i dag minimumsbemannet (...) Dagens struktur tilfredsstiller ikke NATOs fastsatte kapabilitetsmål for Norge, som Norge har akseptert på politisk nivå. Forsvaret har mangler både innenfor land-, sjø-, luft- og fellesstyrker for å møte målene. (...) Forsvarssjefen anbefaler å styrke bemanningen i Forsvaret gjennomgående i alle strukturalternativer.» 
-Forsvarssjefens fagmilitære råd 2019: Et styrket forsvar. 

Nytt forslag til langtidsplan legges frem 16. oktober. UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet har i den anledning sammenfattet en rapport som gir oversikt over personellsituasjonen i Forsvaret, som inkluderer det sikkerhetspolitiske bakteppet, den nasjonale konteksten og behovsbildet. Hva er de ulike utfordringene og mulighetene knyttet til organisering, rekruttering, ståtid og kontakt mellom folk og forsvar i en totalforsvarskontekst? 

Rapporten baserer seg på åpne kilder, samt intervjuer og samtaler med deler av Forsvarstaben, ulike driftsenheter og fagorganiserte på militær og sivil side. Rapporten er ikke uttømmende, men gir forhåpentligvis et godt situasjonsbilde og kommer med noen forslag til anbefalinger og løsninger for å redusere noen av sårbarhetene for både Forsvaret, og samfunnet forøvrig i tiden som kommer.

Forbundsleder, Torbjørn Bongo mener følgende om rapporten. 

-Notatet burde leses av både ansvarlige i Forsvaret, Forsvarsdepartementet, Stortinget, media og av opinionen generelt fordi rapporten er lettlest og gir en god oversikt over personal utfordringen i Forsvaret.

Hele rapporten kan du finne her.

Vil du lese mer om tema, sjekk ut dagens Kronikk i Forsvarets Forum.

Forrige        200 av 1594        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå