Syk i ferien - dette har du krav på
Om en skal følge UDs reiseråd er innenlandsferie å foretrekke denne sommeren.
Forsvaret

Dette har du krav på om du blir syk i ferien

Her finner du svar på de viktigste spørsmålene om feriepenger, sykdom i ferien, ferie på forskudd - og ikke minst hvilke krav du har til å få tre uker sammenhengende ferie.
Publisert: 2020.07.10

Her finner du svar på de viktigste spørsmålene om feriepenger, sykdom i ferien, ferie på forskudd - og ikke minst hvilke krav du har til å få tre uker sammenhengende ferie.

25 FERIEDAGER I 2020: Den 5. ferieuka kom som resultat av lønnsforhandlinger våren 2000. Det betyr at den er nedfelt i Hovedtariffavtalen (HTA). Alle arbeidstakere som tiltrer senest 30.september i ferieåret har krav på full feriefritid. Arbeidstakere som tiltrer etter dette tidspunktet har rett til 6 virkedagers ferie. (§7) Arbeidstakere kan kreve at hovedferien som omfatter 18 virkedager (3 uker) gis i hovedferieperioden 1. juni-30.september. Dette gjelder likevel ikke arbeidstakere som tiltrer i stillingen etter 15 august i ferieåret. (§5 nr 3)

Restferien på fire dager + "grodag" (en uke) kan en kreve gis samlet innenfor ferieåret. (§7 nr 2) Arbeidstaker kan kreve at den avtalefestede delen av ferien (Hovedtariffavtalen: 4 ekstra feriedager ifm hovedoppgjøret 2000) gis samlet innenfor ferieåret, jf. ferieloven § 7 nr. 2, og på en slik måte at 1 ukes sammenhengende ferie oppnås. I protokollen fra tariffoppgjøret 2000 oppfordrer de sentrale parter, lokale arbeidsgivere og tillitsvalgte til å plassere den avtalefestede ferien slik at kravet til effektiv tjenesteproduksjon og et godt servicetilbud til publikum blir ivaretatt.  For eksempel ved at avtalefestet ferie tas i forbindelse med Kristi Himmelfartsdag, påske, jule- og nyttårshelgen. Det er også verdt å merke seg at du kan kreve å få fastsatt ferien senest 2 måneder før ferien tar til (§ 6 nr 2).

Feriepenger 2020. Feriepenger for ferieåret 2020 opptjente du i opptjeningsåret 2019. Feriepengegrunnlaget utgjør 12 % av lønna du hadde i 2019, dvs feriepengegrunnlaget.

Har du bare vært ansatt i deler av opptjeningsåret 2019 har du opptjent feriepenger for tilsvarende del. Det som er spesielt med årets feriepenger, er at det tilsvarer flere feriedager enn det som er virkedager i juni. Dermed må utbetalingen til deg korrigeres for den femte ferieuken. Teoretisk kunne man ha valgt å gjøre dette ved å trekke oss for en ukes lønn i juli, når vi er tilbake til strieskjorte og havrelefse. Man har derfor valgt å gjøre det i den litt mer romslige måneden for utbetaling av feriepengene (juni). Fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har vi fått opplyst at all feriegodtgjøring blir utbetalt i juni i Staten. Det er imidlertid en myte at feriepengene er skattefrie. Det trekkes ikke forskuddskatt av feriepengene, til gjengjeld trekkes du litt ekstra skatt gjennom resten av året. Så den totale skatten beregnes av årslønna di - inkludert feriepengene.

Feriepenger om du slutter i Forsvaret eller går ut i langvarig permisjon. Etter Ferieloven skal det du har til gode av feriepenger hos arbeidsgiver utbetales når du slutter i Forsvaret. Når du avslutter din tjeneste i Forsvaret har du krav på å få utbetalt feriepenger for den delen av ferien som er opptjent men ikke avviklet (§ 11 nr 3).

Dersom feriepengene blir utbetalt i opptjeningsåret må du betale skatt av de. Venter du med å ta ut feriepengene til ferieåret starter vil du ikke bli trukket i skatt. Dersom du slutter i Forsvaret for å gå til en annen statlig stilling eller i det private utbetales normalt feriepenger ifm sluttoppgjøret.  Dersom du går over til en annen stilling innen Forsvarssektoren overføres feriepenger og feriedager til ny virksomhet.

Syk under ferien. Arbeidstaker som blir helt arbeidsufør under ferien kan kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag vedkommende arbeidstaker skulle hatt før ferien. Ansatte som har vært helt arbeidsufør i ferien kan kreve at et tilsvarende antall virkedager utsettes og blir gitt som ny ferie sener i ferieåret. (Særavtale for statsansatte, fra 2000 som i 2014 også ble tatt inn i Ferieloven).  Vær spesielt oppmerksom på at det kan være egne regler dersom du ferierer i utlandet og blir Koronasyk eller satt i karantene. Det anbefales også å lese UDs reiseråd.

Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes så snart som mulig etter at du er tilbake på arbeid. Det gis bare utsatt ferie for den del av feriefritiden som dekkes av legeerklæringen. Dersom du ikke får mulighet til å avvikle ferien på grunn av sykdom har du krav på å få overført 12 virkedager til neste år.

Endring av ferien skal drøftes med arbeidstaker (§6 nr 3) Endring av ferien kan bare foretas når avvikling av den fastsatte ferien på grunn av uforutsette hendinger vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder. Arbeidsgiver skal drøfte spørsmålet om endring med arbeidstaker. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt under drøftingene.

Erstatning for endret ferie. Under drøftingene om endring av ferie plikter arbeidstaker å gi opplysninger om merutgifter som vil bli krevet erstattet. Arbeidstakeren kan kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følger av en omlegging av ferien. Merutgifter som arbeidstakeren ikke har gitt opplysninger om under drøftinger, kan bare kreves erstattet i den utstrekning de fremstår nærliggende som følge av omleggingen. Ifm endringene som kom i Ferieloven 1. januar 2009, ble det også åpnet for å gi erstatning for tapt velferd dersom arbeidsgiver ikke sørger for at du får den ferien du har krav på i løpet av året. Et av våre medlemmer ble i 2011 gitt tilkjent erstatning på kr 25.000,- fordi han som følge av beordring til tjeneste i internasjonale operasjoner i 2009 ikke fikk avviklet sin lovbestemte 25 feriedager. Les saken her (nof.no).

5. juni i 2014 landet vi en ny avgjørelse  i Oslo Tingrett Bragstad saken) der dagsatsen ble satt til kr 1200,- pr dag en ikke fikk avviklet ferie, og etter møte med FD ble det enighet om å rydde opp i alle feriesakene (se mer på nof.no).

Det kom også en avklaring fra Ombudsmannen i 2013, som konkluderer med at dersom arbeidsgiver ikke tilrettelegger for tre ukers sammenhengende ferie i hovedferieperioden, har du krav på erstatning. Denne typen saker blir fortsatt håndtert uryddig av Forsvaret.

Overføring av ferie. §7 nr 3 sier at arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstakeren gis rett til å ta ut ferie i ferieåret. Ferie som i strid med loven ikke er avviklet ved ferieåret utløp skal overføres til neste år. Dette kom som endringer i Ferieloven i 2014 (PM 14-2014), slik at det ikke lengre er noen begrensning på hvor mye ferie du kan overføre fra ett år til ett annet. ALL FERIE SOM ER OPPARBEIDET OG IKKE TATT UT SKAL OVERFØRES TIL DET PÅFØLGENDE FERIEÅRET. Det er ingen begrensning i antall dager, og arbeidsgiver har ikke mulighet til å betale ut ikke avviklet ferie.

Arbeidstakeren gis imidlertid rett til å inngå en skriftlig avtale om avvikling av inntil 12 virkedager forskuddsferie og inntil 12 dager overføring av ferie til det påfølgende ferieår. I tillegg kommer skriftlig avtale om overføring av ferie til det neste ferieåret etter hovedtariffavtalen (HTA pk 6 .10 avtalefestede feriedager).

Er det arbeidsgivers disponering som gjør at du ikke får tatt ut lovbestemt ferie har du krav på erstatning - SE FOR ØVRIG PUNKT OM ERSTATNING FOR ENDRET FERIE.

Det kan ikke avtales avvikling av forskuddsferie ut over feriefritid som det er opptjent feriepenger til på det tidspunktet forskuddsferien avvikles.

For den som ønsker å fordype seg i Ferieloven kan en bruke Lovdata og gå inn på Statens Personalhåndbok (SPH). Der står også hvordan arbeidsgiver, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), tolker og praktiserer loven. For øvrig er det Arbeidstilsynet som gir veiledning om hvordan Ferieloven skal brukes.

 

Hvordan beregnes feriepengene i Forsvaret?

12% feriepenger av grunnlag fra 2019*. ​Dette utgjør 25 dager.  Da er f

*Feriepengegrunnlaget finner du på lønns og trekkoppgaven(e) for 2019

Forrige        219 av 1594        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå