Korona-virus og plikter, vilkår og rettigheter

Korona-virus og plikter, vilkår og rettigheter

Forsvarssjefen vektlegger i denne tiden å løse våre oppdrag, unngå smittespredning og støtte det sivile samfunn. Dette vil få noen konsekvenser for Forsvaret og personellet i tiden fremover. Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) har forsøkt å samle sentrale spørsmål og avklaringer som kommet ifm korona virus situasjonen i Norge, når det gjelder arbeidstid, reiser, ferie, stengte skoler og barnehager, forsikring med mere.
Publisert: 2020.10.01

Artikkelen vil bli oppdatert etter hvert som det kommer avklaringer –  Artikkelen er oppdatert 01.11.20


Regjeringen har innført strenge tiltakene for å redusere konsekvensen av Korona pandemien.  Her finner du oversikt over nasjonale tiltak.

Forsvarssjef viste til tre prioriteringer for Forsvarets virksomhet i tiden fremover. Det skal sikre at vi kan løse våre oppgaver:

  1. Forsvaret må kunne løse våre operative oppdrag. Ikke bare i dag, men i morgen, neste uke, neste måned og til neste år. 

  2. Forsvaret må bidra som gode samfunnsborgere på lik linje med alle andre, gjøre det vi kan for å redusere sannsynligheten for at smitten spres ytterligere.

  3. Forsvaret må være forberedt på å støtte ulike deler av samfunnet, enten det er med transport, vakt og sikring, eller at det er helsevesenet på ulike områder som trenger vår støtte.

Link til hele artikkelen med Forsvarssjefen. (Forsvaret.no)

Disse prioritetene vil ha noen konsekvenser for driften, inntil videre. Dette er blant annet beskrevet i skriv fra Forsvaret som berører permisjoner, ferie, reiser og pendling. Skrivet kan du lese her (pdf-dokument).

Mobiliser for konstruktivt samarbeid og gode løsninger. Arbeidsdagen er nå snudd på hodet for mange. Et godt og tillitsfullt partssamarbeid er avgjørende for å møte koronasituasjonen. De sentrale partene i staten oppfordrer tillitsvalgte og ledere i alle virksomheter til å mobilisere det konstruktive samarbeidet og finne gode løsninger sammen.

(27/3) Forskrift slår fast at Forsvaret skal kunne forflytte seg uhindret i Norge for å gjennomføre ordre eller oppdrag knyttet til operasjoner, beredskap, krisehåndtering eller styrkeproduksjon. Det betyr for eksempel at kommuner eller andre ikke kan pålegge Forsvarets personell å følge lokale karantenebestemmelser. Du finner forskriften her (Regjeringen.no).


Forsvarets Korona-telefon. 
Er du soldat eller ansatt i Forsvaret og har spørsmål om korona, kan du ringe COVID 19- informasjonstelefonen. https://forsvaret.no/aktuelt/koronatelefon-for-ansatte. Telefonen er ment å avlaste tilsvarende tjeneste i det sivile helsevesenet.


Arbeidstid. Den arbeidsplanen du står på gjelder ut perioden som er drøftet med tillitsvalgte.   

Arbeidstid utover drøftet arbeidsplan dekkes med overtid (OT), og føres med årsakskode «OT-krisehåndtering».   

Det er viktig å gjøre oppmerksom på at det er mulig å redusere døgnhvilen til 8 timer hvile fra avslutning av overtidsaktivitet til du møter på jobb igjen om visse forhold er oppfylt. Behovet om redusert hviletid skal drøftes, og det er krav til at kompenserende hvile eller annet passende vern gis. Ref. avtalen som ble inngått i staten om utvidelse av vernegrensene (se link under). 

Arbeidstakeren som beordres på vakt, øving eller fartøytjeneste tilkommer ikke planlagt (IP 50% ekstra kompensasjon) for første døgn. 

Det er i Forsvaret (19/3) laget en protokoll som gir mulighet til arbeidstid på inntil 12,5 timer.  Denne avtalen er knyttet til Koronavirus-situasjonen og gjelder fra 19/3 til 19/6. Les avtalen her (pdf-dokument).

De sentrale partene i staten (LO Stat/KMD) har med bakgrunn i koronapandemien 2020 – arbeidet med å få på plass en avtale om vernebestemmelsene knyttet til arbeidstid.   Her finner du avtalen .Les også LO Stats kommentarer til avtalen.  Denne avtalen blir ikke videreført når Coronaloven forsvinner, men erstattet av en egen protokoll som skal dekke opp om det er behov for avvik videre. Dette innebærer at hvis det er behov for arbeidstidsordninger av et slikt omfang at det betinger godkjenning fra de sentrale parter, kan virksomhetene etter vanlige regler søke de sentrale partene om godkjenning av fravik fra Arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid. 
- Det må være lokal enighet om arbeidstidsordningen før saken sendes de sentrale parter til behandling og partene må gjennomføre gode prosesser lokalt, der særlig forholdet til hviletid og fordeling av belastning må drøftes, sier LO Stat-leder Egil André Aas.
Partene er enige om at reglene om kjernetid i fleksitidsavtalen i den pågående situasjonen ikke er særlig praktisk, og viderefører derfor enigheten om at kjernetiden settes ut av kraft fram til 15.september. Aas sier han er imponert over hvordan de statsansatte har stått på under krisa. Avtalen som gjelder fra 1. juni finner du her. (pdf-dokument)
Det er for ansatte i Staten i tillegg laget en tilleggsprotokoll til fleksiavtalen i Staten, som hindrer at plusstimer blir strøket. 

LO juridiske oppdaterer fortløpende vurderinger de gjør med bakgrunn i spørsmål som kommer opp.  Les artikkelen fra LO juridiske avdeling som berører arbeidstid, ferie med mer (lo.no).

Karantene og sykmelding. Personell som settes i karantene eller får påvist sykdom, skal registere dette som sykmelding.  Arbeidstid og rettigheter forvaltes som ved sykmelding.  Dersom sykdomsperioden går utover gjeldende arbeidsplan skal du ha lønnsmessige tillegg som du ville fått om du var i tjeneste. Dette følger av Hovedtariffavtalen § 11 nr. 1.  

Om gjennomføring av reiser og pendling generelt. Forsvaret har gitt ut informasjon om hvordan du skal forholde deg ved reiser og pendling. Utgangspunktet er at du må avklare dette med din arbeidsgiver ut fra de føringene som er gitt. https://forsvaret.no/ansatt/koronasituasjonen-foeringer-for-reiser  

 

Tjenestereiser. Bare virksomhetskritiske tjenestereiser skal gjennomføres, innenlands som utenlands. Reisende som returnerer fra utlandet utenom Norden skal gjennomføre 14 dagers karantene. Det skal under ingen omstendigheter gjennomføres reiser til områder med vedvarende spredning som angitt av Folkehelseinstituttet.  

Personell som får tjenestereisen forlenget som følge av karantene og/eller sykdom tilkommer godtgjørelse som normalt ville dekkes ved forlengelse av tjenestereisen av andre årsaker (kostgodtgjørelse, hybel/hotellutgifter, kompensasjonstillegg ved utenlandsreiser med mere). En tilkommer ikke OT reise dersom en må sitte i karantene på overnattingsstedet.   

Forlenget reisetid som følge av viruset kompenseres med OR/ORE frem til ankomst hjem eller overnattingssted.  

  

Reiser mellom hjemsted og jobb. Reiser til og fra jobb, inkludert pendling, med offentlig kommunikasjon som fly, tog, buss, trikk eller båt skal unngås dersom dette ikke er strengt nødvendig. Det skal tilrettelegges for å tjenestegjøre hjemme, fra alternativ militær base eller bli ved tjenestegjørende avdeling.  

Pendlerreiser. Pendlerreiser på SAS avtalen kan endres. Merkostnader som følge av ubrukte/avlyste pendlerreiser opprettes som egen reiseregning merkes «Refusjon avlyst pendlerreise Corona», og skal ikke trekkes fra det antallet pendlerreiser du har.  

Endring av allerede oppsatt ferie. Arbeidsgiver har varslet at det ifm Korona viruset kan bli aktuelt å inndra ferie for å opprettholde nødvendig drift.  Dette er regulert i Ferieloven, og det kan gjøres nødvendig endringer på ferie om det har oppstått uforutsette hendinger som kan skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder.   

Om disse forutsetningene er til stede, skal arbeidsgiver på forhånd drøfte spørsmål om endring med arbeidstaker. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt under drøftingen. Under drøftingen plikter arbeidstaker å gi opplysninger om merutgifter som vil bli krevet erstattet.  

Arbeidstaker kan kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følger av en omlegging av ferien. Merutgifter som arbeidstaker ikke har gitt opplysninger om under drøfting, kan bare kreves erstattet i den utstrekning de fremstår som nærliggende følger av omleggingen. (Ferieloven § 6 nr 3)  

 

Syk i ferien. Om du har avtalt ferie og blir syk, for eksempel i påsken, må du dokumentere sykefraværet med sykemelding for å få tilbake feriedager på et senere tidspunkt.  

Arbeidstaker som blir helt arbeidsufør før ferien, kan kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag vedkommende arbeidstaker skulle hatt før ferien. (Ferieloven § 9 nr 1).

Ferieloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-04-29-21  


Ved stenging av barnehager og skoler. Dersom arbeidstakeren ikke har tilbud om barnepass som følge av at barnehage og skole er stengt, skal arbeidstakeren ta kontakt med arbeidsgiver for å avtale hvordan dette skal løses.  

Foreldre vil ha rett til omsorgsdager (Hovedtariffavtalen § 20) for å være hjemme med barn når skoler og barnehager stenger.  

Når man har ett eller to barn som er 12 år eller yngre, har man 10 omsorgsdager hver per kalenderår. Når man har tre barn eller flere som er 12 år eller yngre, har man 15 omsorgs-dager hver per kalenderår. Enslige forsørgere og foreldre til kronisk syke har et utvidet antall dager med omsorgspenger.  

Stortinget vedtok 16/3 å doble antall omsorgsdager.  Det betyr at dagens kvote er økt fra 10 til 20 dager pr foreldre. Ordningen iverksettes umiddelbart.  

Behov for å være hjemme med barn kan også løses på andre måter. Dersom det er mulig for arbeidstakeren å løse arbeids-oppgavene sine hjemme er det en god løsning, også ved at arbeidstakeren innenfor rammen av fleksitidsavtalen kan arbeide på tider barna ikke trenger tilsyn eller hjelp med skolearbeid.  

Arbeidsgiver kan også innvilge velferdspermisjon med lønn etter Hovedtariffavtalen i Staten § 22. (Inntil 10 dager pr år.) Arbeidstaker kan også benytte opparbeidet fleksitid eller avvikle ferie. Arbeidsavtalen består fortsatt selv om barnehage og skole stenges, og arbeidstaker må derfor ha god kontakt med arbeidsgiver om hvilken løsning som er mest hensiktsmessig.  

Nullstiller omsorgsdager fra 1. juni. Ifm at Coronaloven blir borte fra 1. juni vil all bruk av omsorgsdager bli nullstilt.  Slik at foreldre som har brukt opp dagene vil ha samme antall for de resten av 2020, som det som en har vanligvis på ett helt år.

Rett til barnepass. Funksjoner og personell i Forsvaret som er definert som som samfunnskritisk funksjon, vil kunne ha rett til barnepass om en må møte på jobb.(Link til informasjon fra ASD) Forsvaret har i tillegg gitt ut en egen presisering om hvordan dette skal håndteres i Forsvaret. Les skrivet her (word-dokument).


Hjemmekontor og avdragsfrihet på lån i SPK. 
Ved hjemmekontor pålagt av arbeidsgiver, bekrefter Statens Pensjonskasse at yrkesskadeforsikring gjelder innenfor visse vilkår. SPK gir også mulighet til avdragsfrihet på lån eller endre nedbetalingsplan. Les mer her (spk.no).


Behov for ytterligere avklaringer.  Dersom det er behov for ytterligere avklaringer, må dette spilles inn fra tillitsvalgte. NOF vil om nødvendig, ta disse sakene opp med FST.

Oversikt over hvilke tiltak som er innført (word dokument) i Norge pr 26/11. Oversikten er laget av LO, som har fortløpende oppdateringer (lo.no) på hva de gjør og hvilke tiltak som er innfør.

Her kan dere holde dere oppdatert på bestemmelsene og dekninger på reiseforsikringen vår: 
https://www.sparebank1.no/nb/ostlandet/privat/forsikring/reiseforsikring/aktuelle-hendelser.html 

 

Vi viser også til NOFs generelle artikkel om status Korona-tiltak:

https://www.nof.no/arkiv/Status-Korona-tiltak  


Forrige        2 av 4        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2022
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå