Tillitsvalgte i musikken samlet for å diskutere felles utfordringer.
Foto: Taral Jensen

Tillitsvalgte i musikken samlet for å diskutere felles utfordringer.

På programmet var innføring av ny militær ordning, overgang til OR/OF, tariffspørsmål, arbeidsplaner og oppfølging av Stortingets vedtak om hvordan musikken skal organiseres i fremtiden.
Publisert: 2017.03.27
Staale I. Reiten (tekst og foto)

Det er viktig at vi samles for å få frem erfaringer og synspunkt. Vi er i en prosess der mye skal besluttes. Da er det viktig at vi velger de løsningene som viderefører musikkens profesjonalitet og tar vare på de ansatte. Samtidig finner vi løsninger som ivaretar Forsvarets behov fremover. Dette er et område som det nå vi bli viktig å være med på fremover. Rammene er i stor grad avklart gjennom Stortingets beslutning, men det er også viktig å finne løsninger som fungerer i praksis nå som det er bestemt at Kulturdepartementet skal bidra til å finansiere fire av de fem korpsene med 40% fra 2018.


Fra venstre: Chris Lindseth NOF sentralt, Asbjørn Abelseth (Harstad), Heidi Holm-Stømer (Horten), Ann Julie Skarpmo (Htv Fmus), Morten Michelsen (Oslo), Astrid Eek (Bergen), Øystein Herfindal (TRONDHEIM), Ola Ellefsen (Htv FFT).

I tillegg holdt Hans Ole Rian forbundsleder i Musikernes fellesorganisasjon (MFO) orientering om samarbeidet med NOF opp mot Langtidsproposisjonen og felles utfordringer i det kulturpolitiske landskapet. Staale Reiten fra tariff i forbundet holdt orientering og innledet til diskusjon på lønnsoppgjøret og spørsmål rundt lønn.


Fra behandlingen av Forsvarets musikk ifm langtidsproposisjonen 2017-2020
Flertallet legger derfor til grunn at dagens struktur med fem korps videreføres, samtidig som musikkinspektoratet legges ned og prinsippet om samlet og effektivisert sentral ledelse opprettholdes.
Flertallet legger videre til grunn at personellet i Forsvarets musikk beholder sitt ansettelsesforhold i Forsvaret. Flertallet forutsetter at Kulturdepartementet fra og med 2018 skal finansiere 40 pst. av de samlede utgiftene knyttet til virksomheten til korpsene i Harstad, Trondheim, Bergen og Horten. Det skal også utredes om kommuner og fylkeskommuner skal finansiere deler av virksomheten.
Kilde: Innst. 62 S – 2016–2017, s. 45Forrige        224 av 1333        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N