Totalberedskap

Totalberedskap

Landsmøte i Norges Offisersforbund (NOF) viser til pågående debatt i regi av Forsvarslinjer hvor det er belyst utfordringer knyttet til det norske samfunns totale beredskap mot et samlet sett med trusler.
Publisert: 14.10.21
Truslene er belyst til å gå fra jevnlige hendelser som ekstrem vær, ras og flom, via mer direkte som cyberangrep og terror, og i ytterste konsekvens militært press og angrep mot norske interesser, nasjonalt og internasjonal. Det er slått fast at Forsvaret er en av innsatskapasitetene på alle trusselnivå, og en av etatene med størst kapasitet og utholdenhet.

Debatten har videre påpekt det klare faktum at koordineringene og samvirke mellom de ulike innsatskapasitetene som politi, forsvar, sivile organisasjoner og andre offentlige instanser som kommuner og fylker, enten er fraværende eller mangelfull. Videre at det ikke foreligger en overordnet, samlet og fullstendig trusselvurdering, og at ledelsen av den samlede totalberedskapen fremstår som mangelfull.

Landsmøtet krever derfor at Regjeringen tar initiativ til at det utarbeides en Stortingsmelding om samfunnets Totalberedskap. I den hensikt å fremme tiltak for en styrket koordinering, samarbeid og samvirke mellom de ulike samfunns- og tryggingsaktørene.

Landsmøtet mener det også bør gjøres en vurdering av om verneplikten kan fremstå som en rekrutteringsbrønn for andre beredskapsetater og aktører, utover Forsvaret.
Forrige        220 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N