Totalberedskap for sikkerhet og trygghet
Illustrasjon. Foto: Forsvarets mediasenter

Totalberedskap for sikkerhet og trygghet

Rikets sikkerhet og innbyggernes trygghet er hovedoppgaven til enhver regjering.
Publisert: 2018.11.29
Landsmøtets redaksjonskomite (tekst)
Det er også hovedoppgaven for Forsvaret, sammen med andre beredskapsaktører. Samfunnssikkerheten kan ikke tas lett på. Totalberedskapen må forstås bedre, og må styrkes. Samvirke mellom aktuelle aktører, sivile og militære, er nøkkelen.

Samfunnssikkerhet og beredskap opptar Norges Offisersforbund (NOF) sterkt. Våre medlemmer inngår i kjernen av selve fundamentet for vår nasjonale beredskap, sikkerhet og trygghet: Vårt militære forsvar. NOF ser det som sterkt kritikkverdig – og høyst foruroligende – når verken det militære forsvaret eller den sivile beredskapen styrkes i tråd med behovet.

Stortinget har ansvar for nødvendig opptrapping av investeringene i forsvarssektoren, slik at to-prosentmålet nås innen 2024. Stortinget må i tillegg sørge for å sikre at regjeringa følger en tverrpolitisk forståelse for behovet for styrket samfunnssikkerhet.

NOF startet i 2014 prosjektet Forsvarslinjer*. Anbefalinger fra denne rapporten ble i 2017 tatt inn i LOs handlingsprogram. Flere av anbefalingene er også tatt opp i Stortinget, uten at forslagene har fått flertall. Samtidig har Kontroll- og konstitusjonskomiteen og Riksrevisjonen vært sterkt kritisk til Regjeringens mangelfulle oppfølging av beredskapsvedtak.

NOF forventer større politisk vilje og handlekraft for å styrke samfunnssikkerheten. Totalberedskap må forstås som en helhet. Forsvaret må styrkes med vekt på utholdenhet, med et sterkere Heimevern og en større reserve. Justissektoren må styrkes med et sterkere sivilforsvar. Verneplikten må i større grad utnyttes innen totalforsvarskonseptet.
NOF vil som en ansvarsbevisst samfunnsaktør fortsatt arbeide for bedring av samfunnets samlede sikkerhet og trygghet.


Fakta:

Forsvarslinjer
NOF startet i 2014 prosjektet Forsvarslinjer. Hensikten var å synliggjøre behovet for en ny totalberedskap, tilpasset et nytt og utfordrende trusselbilde. Sammen med NTL Forsvaret, og med støtte fra LO Stat og LO, la NOF og NTL Forsvaret i 2016 fram rapporten «Forsvar for trygghet». Rapporten pekte særlig på behovet for styrking og styring av samfunnets samlede ressurser innen beredskap og sikkerhet.

Link til Forsvarslinjer 
Forrige        1066 av 1357        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N