Totalberedskapskommisjon nedsatt i dag. Ideen kom fra NOF, LO-ledelsen representert
Under Trident Juncture 2018 deltok forsvaret i den nasjonale helseøvelsen på Tynset. Både helsevesenet, forsvaret, politi, brannvesen og kommune deltok. Foto: Tore Ellingsen/Forsvaret

Totalberedskapskommisjon nedsatt i dag.

Ideen kom fra NOF, LO-ledelsen representert

I dag ble endelig totalberedskapskommisjon en realitet. Kommisjonen er en ide NOF lanserte som en del av prosjekt Forsvarslinjer og som etter det har vært en av forbundets viktigste saker. NOF er svært fornøyd med at kommisjonen endelig har blitt en realitet.
Publisert: 2022.01.21
Torgrim Halvari
 
NOF startet i 2014 prosjektet Forsvarslinjer som en respons til Gjørv-kommisjonen, som konkluderte med at beredskapsressursene ikke fant hverandre.

Forsvarslinjer


NOF stilte gjennom Prosjekt Forsvarslinjer blant annet spørsmål om hvorvidt Forsvaret som aktør i sivile beredskapsoperasjoner skal dimensjoneres ikke bare ut fra en militær konfliktsituasjon, men også ut fra det behovet det sivile samfunnet har for Forsvaret som ressurs i katastrofer. 

Prosjektet hvor man lanserte begrepet «totalberedskap» ble avsluttet i 2016 og var tenkt som et innspill til fremtidige tankegang/metoder innen beredskap. Et av forslagene som kom ut av prosjektet var en totalberedskapskommisjon. Dette forslaget som i dag ble en realitet, har lenge vært ønsket av NOF, men har dessverre blitt nedstemt i Stortinget ved to tidligere anledninger. Derfor er det positivt at den nye regjeringen har iverksatt dette forslaget.

Mer om Forsvarslinjer finner du her. 

Hensikten med prosjektet var å synliggjøre behovet for en ny totalberedskap, tilpasset et nytt og utfordrende trusselbilde. Sammen med NTL Forsvaret, og med støtte fra LO Stat og LO, la NOF og NTL Forsvaret i 2016 fram rapporten «Forsvar for trygghet». Rapporten pekte særlig på behovet for styrking og styring av samfunnets samlede ressurser innen beredskap og sikkerhet.

I sammendraget av rapporten står det blant annet:

Kriser skal aller helst forebygges, men må også håndteres når de først skjer. Vi kan aldri være helt trygge i et fritt samfunn. Men vi kan redusere sårbarhetene og føre en politikk for totalberedskap, som ser risikoer, sårbarheter og beredskapsressurser i sammenheng. Vi peker i dette notatet på fire svakheter i vår nasjonale og lokale totalberedskap.

For det første er den nære beredskapen ikke høyt nok prioritert.

For det andre svekker dårlig samarbeid mellom offentlige etater vår beredskapsevne.

For det tredje skaper mål- og resultatstyring nye utfordringer for beredskapen.

For det fjerde skaper privatisering nye utfordringer for beredskapen.

Rapporten «Forsvar for trygghet» finner du her.

Godt at det kommer en kommisjon

NOF synes det er meget bra at kommisjon endelig blir en realitet. Videre mener forbundet det er klokt at man i kommisjonen inkluderer LO-ledelsen ved Are Tomasgard. Forbundet håper nå at kommisjonen vi jobbe effektivt med de sakene vi lenge har ment vært viktig for å få til en god totalberedskap i hele Norge.

For et år siden under justiskomiteens åpne høring om stortingsmelding nr 5 (2020-2021) med tittelen «Samfunnssikkerhet i en usikker verden» deltok forbundsleder Torbjørn Bongo. Der framla han følgende fem punkter NOF mener er spesielt viktig

Beredskap må styres på regjeringsnivå av en overordnet sentral styringsenhet. 

En helhetlig og overordnet trusselvurdering på tvers av etatene.  

Planer på tvers av alle sektorer. Hver enhet har gode planer i dag, men det finnes få felles planer for blant annet koordinering av beredskapsarbeid.

Enhetene må trene sammen, felles regionale treningssentre bør etableres.

Det bør opprettes en totalberedskapskommisjon som kan gi en uavhengig vurdering av totalberedskapen.  

I tillegg uttalte Bongo til komiteen at han ønsket en årlig rapport til Stortinget og at det kunne være en god ide å ha en felles logistikkplattform for totalberedskapen. En naturlig aktør for denne rollen ville ifølge Bongo være Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). 

Vi ønsker totalberedskapskommisjonen velkommen og håper på et produktivt og god samarbeide med NOF og andre.
Forrige        134 av 1698        Neste
loader