Troverdig statusbeskrivelse - Fornuftig veg videre
Forsvarsminister Odd Roger Enoksen som her tester stridsvogner på Rena, har i dag lagt fram en status hvor han er bekymret over tilstanden i Forsvaret. Foto: Torgrim Halvari

Troverdig statusbeskrivelse - Fornuftig veg videre

Regjeringen la i dag frem Meld.St.10 - “Prioriterte endringer, status og tiltak i forsvarssektoren” og kom gjennom meldingen med prioriterte endringer, status og tiltak i forsvarssektoren. NOF stiller seg positiv til proposisjonen og mener denne gir en troverdig beskrivelse av status og utfordringer i Forsvaret og sektoren og de prioriteter som er angitt fremstår som fornuftige. Samtidig forventer NOF mer i revidert statsbudsjett og statsbudsjettet til høsten når det gjelder å ta vare på, beholde og rekruttere personell, styrking av bemanningen, samt en større helhetlig plan for forsvarets helikopter.
Publisert: 2022.04.08
Torgrim Halvari

Regjeringen har i dag lagt frem en melding til Stortinget om status på gjennomføring av langtidsplanen i forsvaret og forsvarsektoren, utvikling av den sikkerhetspolitiske situasjonen, samt Regjeringens prioriteringer i gjennomføring av langtidsplanen.  

 

Regjeringen skriver i innledningen “Vi har over tid sett et alvorlig trusselbilde som har utviklet seg raskt i ytterligere negativ retning. Den alvorlige forverringen som har funnet sted ved Russlands invasjon av Ukraina, og det forhøyede spenningsnivået mellom Vesten og Russland, tilsier økt behov for tilstedeværelse av norske og allierte kapabiliteter i nord. Denne stortingsmeldingen beskriver status i gjennomføringen av inneværende langtidsplan og fremhever betydningen av kursjusteringer som reflekterer regjeringens prioriteringer på kort sikt og i arbeidet frem mot en kommende helhetlig langtidsplan for forsvarssektoren. Vi må legge vekt på å få det vi har til å virke for å ivareta skjerpede krav til beredskap og tilstedeværelse. Krigen i Ukraina har varige implikasjoner for europeisk sikkerhet. Dette må vi håndtere. Samtidig må vi fremover innrette og videreutvikle Forsvaret som et verktøy for å opprettholde tilstrekkelig norsk handlefrihet, kontroll og forutsigbarhet i våre nærområder. Vi må styrke forsvarsevnen på kort sikt, og vi vil utvikle og styrke Forsvaret videre i det lengre perspektiv. Vi har nedsatt en forsvarskommisjon og en totalberedskapskommisjon. Sammen med fagmilitære vurderinger fra forsvarssjefen og forskningsbasert kunnskap vil dette danne viktige grunnlag for arbeidet med neste langtidsplan. 

 

 

NOF sin vurdering er at meldingen gir en troverdig og sannferdig beskrivelse av status, og utfordringer i forsvaret og gjennomføring av gjeldende langtidsplan. Videre fremstår de prioriteringer fra Regjeringen om fremtidige tiltak som fornuftige prioriteringer.  

 

Samtidig så er det enkelte områder NOF mener kunne vært bedre dekket. “Min første vurdering er at jeg særlig savner mer konkrete tiltak knyttet til personell inklusive bemanningsøkning. Dette forventer jeg vil bli adressert i RNB og i statsbudsjettet til høsten”, sier forbundsleder Torbjørn Bongo i kommentar. Videre savner han mer tydelige signaler om hvordan behovet for helikopter til hæren, spesialstyrkene, kystvakten og marinen skal løses, og mener det kunne vært hensiktsmessig om regjeringen la fram en helhetlig plan på hvordan helikopterbehovet skal dekkes.  

 

Meldingen sendes nå over til Stortinget til behandling, og NOF imøteser nå både en offentlig debatt og på Stortinget knyttet til Regjeringens statusmelding, og bidrar gjerne med innspill i denne debatten.  

 

Forrige        130 av 1715        Neste
loader