Trygdrettssaken om pensjon på ATF ankes
Trygderetten kom i september med en kjennelsen om at ATF tillegg skal være pensjonsgivende.

Trygdrettssaken om pensjon på ATF ankes

Trygderetten slo i september 2022 fast i en kjennelse at ATF-tillegg skulle være pensjonsgivende som et variabelt tillegg iht lov om Statens pensjonskasse. Forsvarsdepartementet informerte arbeidstakerorganisasjonene i dag om at denne kjennelse vil bli anket til Lagmannsretten. NOF finner det svært beklagelig at Forsvarsdepartementet og Regjeringsadvokaten ikke vil akseptere at det er i strid med loven at ATF-tillegg ikke er pensjonsgivende. NOF vil samtidig støtte saken til medlemmet for å vurdere om tillegg også burde vært å anse som pensjonsgivende som et fast tillegg.
Publisert: 2023.03.20
Staale I Reiten
NOF har over lang tid arbeidet for og hatt en målsetning i handlingsprogrammet om at «pensjonsgrunnlaget i SPK skal likestilles med personinntekt etter skatteloven», som i praksis vil medføre at lønnstillegg etter ATF i stort, skal inkluderes i pensjonsgrunnlaget og dermed danne grunn for utregning av pensjon. Bakgrunnen for dette kravet var at det blant de ansatte i forsvaret er en opplevelse av stor urettferdighet ved at vesentlige deler av inntekten (ATF-tillegg), ikke inkluderes i pensjonsopptjeningene i medhold av Lov om Statens pensjonskasse (SPK), til tross for at den sammen inntekten medtas i f.eks folketrygden. 

Allerede tilbake i 2018 startet det opp et arbeid internt i forbundet, etter anmodning fra flere medlemmer, om å vurdere om den etablerte praksis var i tråd med gjeldende lover og avtaler. Først ble sakene klaget til SPK selv, som etter særlig lang saksbehandlingstid avslo klagene. Etter dette ble sakene anket inn til Trygderetten, som er spesial domstol på linje med Tingretten, i saker som omhandler pensjon. Etter tilsvarende lang saksbehandlingstid, og flere utsetter med basis i Covid, kom saken til behandling i Trygderetten i juni 2022.

I september 2022 avsa Trygderetten kjennelse i saken Charles Blålid hadde rettet mot Statens pensjonskasse, for at ATF-tilleggene han hadde hatt i tjeneste skulle være pensjonsgivende. 

Trygderettens kjennelse var av en slik karakter at det var NOF og LO Juridiske sin vurdering av saken at premissene i kjennelsen, tilsa at hovedparten av tillegg etter ATF (vakt, øving, seiling og flygning) vil kommer inn under de samme premissene, og at det dermed var duket for å startet opp arbeidet med å rydde opp i den urimeligheten som foreligger. Ankefristen på en slik kjennelse er 6 måneder.

I dag hadde Forsvarsdepartementet innkalt arbeidstakerorganisasjonene i Forsvaret til et møte, hvor det ble orientert om at kjennelsen fra Trygderetten ville bli anket av Regjeringsadvokaten, med basis i den argumentasjon om ble fremført i Trygderetten, om at tillegg etter ATF er å anse som «tillegg som er kompensasjon for merarbeid utover ordinær stilling», og dermed kommer inn under unntaksbestemmelsene i Hovedtariffavtalens vedlegg 4 og 5, som omhandler hvilke variable tillegg som skal være pensjonsgivende. 

Samtidig har de berørte medlemmene ønsket å anke saken på vurderingene om ATF-tilleggene skal være pensjonsgivende som et fast-tillegg i medhold av Lov om SPK, § 11, første ledd, fremfor som pensjonsgivende som et «variabelt tillegg» etter § 11, annet ledd. For ansatte i forsvaret i dag, har denne forskjellen ingen praktisk betydning på hovedspørsmålet om ATF skal være pensjonsgivende, men for de som gikk av før 1/1-2020 er det av vesentlig betydning. 

NOF finner det svært beklagelig at Forsvarsdepartementet og Regjeringsadvokaten ikke vil akseptere premissene i Trygderettens avgjørelse om at det er i strid med loven at ATF-tillegg ikke er pensjonsgivende. NOF frykter at den usikkerheten som Regjeringsadvokaten gjennom dagens anke skaper, vil kunne bidra til økt turnover, at flere slutter, blant dagens ansatte i Forsvaret. Dagens avgjørelse står også i sterk strid med hva dagens regjeringspartier sa før valget i 2021, blant annet gjennom et innlegg fra Navarsete og Borch

NOF vil sammen med LO Juridiske fortsatt støtte de berørte medlemmene i den videre arbeidet med å vinne frem at ATF-tillegg skal være en del av pensjonsgrunnlaget. Den aktuelle saken vil nå bli anket til Gulating Lagmannsrett, og vanlig saksbehandlingstid er 6 til 12 måneder. Saken er ennå ikke berammet, så endelig tidspunkt for behandling vil vi komme tilbake til. 
 
Forrige        43 av 1715        Neste
loader