Trygghet og sikkerhet må prioriteres av Regjering og Storting
Landsmøtet i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) viser til at Regjeringen har satt ned to kommisjoner som samlet skal bidra til å styrke nasjonens evne til å sikre innbyggernes trygghet og sikkerhet. Foto: Forsvaret

Trygghet og sikkerhet må prioriteres av Regjering og Storting

Landsmøtet i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) viser til at Regjeringen har satt ned to kommisjoner som samlet skal bidra til å styrke nasjonens evne til å sikre innbyggernes trygghet og sikkerhet.
Publisert: 2022.10.13
NOFs Landsmøte redaksjonskomiteen
Forsvarskommisjonen har som mandat å vurdere Norges forsvarsevne sett i lys av en stadig forverret sikkerhetspolitiske situasjon, samt stadig teknologisk utvikling og intensivert bruk at sammensatte virkemidler. Forsvarskommisjonens relevans og viktighet har økt ytterligere etter Russlands økte krigføring i Ukraina gjennom 2022.

Norge trenger et balansert nasjonalt forsvar som skal bidra bidra til avskrekking og beroligelse, samt være et krigsforebyggene terskelforsvar. Hovedoppdraget er å forsvare eget territorium, havområder og interesser. Samt sammen med våre allierte og innenfor NATO-alliansen, sikre nasjonal suverenitet, nordisk sikkerhet og alliansens samhold. Norsk forsvarsevne skal bygge på totalforsvars- og totalberedskapsprinsippene.

Skal dette ivaretas må Norges nasjonale forsvar styrkes ytterligere utover vedtatt langtidsplan. Særlig viktig er det at de forhold som Stortinget pekte på som svakheter med Solberg-regjeringens forslag til Langtidsplan følges opp. Styrking av landmakten og heimevernet, bedre helikopterkapasitet, styrket kystforsvar og overvåkning, forbedret ivaretakelse av cyber domenet, elektromagnetiske spektrum, etterforsyning av ammunisjon og reservedeler, og forsterket bemanningsøkning med rett kompetanse og en styrket evne til å beholde kompetent personell må gis særlig fokus.

Totalberedskapskommisjonen ble nedsatt etter et opprinnelig initiativ og forslag fra NOF og NTL Forsvar i prosjekt Forsvarslinjer i 2014-2016. Kommisjonen har som mandat å vurdere Norges samlede evne til totalberedskap mot et vidt sett med trusler mot ulike deler av nasjonens suverenitet og trygghet.
For Norges offisers- og spesialistforbund har det vært viktig at arbeidet med totalberedskap skal medføre klarere ledelse av beredskapsområdet, koordinerte risikovurderinger, evne til samtrening og øving, planer og øvelser på tvers av sektorene og forvaltningsnivåene og basert på et totalberedskapsprinsipp etter mal av totalforsvaret. Sentralisering og nedleggelse av basestrukturen må revurderes sett i lys av NATO utvidelsen til våre naboland. Det vil være uklokt å gå videre med nedleggelse av Kjevik, samt andre endringer som er fattet på gamle forutsetninger, før dette er utredet.

Landsmøtet i Norges offisers- og spesialistforbund forventer at Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen legger frem anbefalinger som er tilstrekkelig og sterke nok til å løse de utfordringer som nasjonen står ovenfor på de ulike områdene. Landsmøtet forventer videre at særlig behovet for tilstrekkelig og kompetent personell belyses grundig av kommisjonene.
Landsmøtet mener videre at de siste års utvikling tydelig viser viktigheten av at Regjering og Storting viser vilje og evne til å prioritere arbeidet med å sikre nasjonens og innbyggernes trygghet og sikkerhet.

Forrige        82 av 1715        Neste
loader