Ungdomsundersøkelsen 2020 Man føler man yter 120 prosent på First Price vilkår
Lønn er den viktigste faktoren for å beholde de unge. Gode lønnsvilkår scorer nærmest dobbel så høyt som neste faktor på lista.
Kristian Kapelrud/Forsvaret

Ungdomsundersøkelsen 2020

Man føler man yter 120 prosent på First Price vilkår

Ungdomsutvalget i Norges offisers- og spesialistforbund gjennomførte høsten 2020 en spørreundersøkelse blant våre medlemmer under 35 år. Hensikten med undersøkelsen er å få mer innsikt i hvordan man opplever Forsvaret som arbeidsplass, hva som påvirker egne karrierevalg og hvilke faktorer som kan gjøre Forsvaret mer attraktiv for ungt personell.
Publisert: 2021.02.01
Torbjørn Listøl

Undersøkelsen ble laget i Questback og sendt ut via nyhetsbrev til de under 35 år. Dette resulterte i 218 respondenter med en ganske god representativ fordeling når det gjelder alder, kjønn og geografisk tilhørighet.
Nedenfor har vi laget et kort sammendrag av de viktigste hovedfunnene i undersøkelsen. Vi håper dette kan være med å gi et grunnlag for en grundig debatt i Forsvaret om hvordan vi skal bli enda bedre til å beholde personell i fremtiden.  
Godt arbeidsmiljø i avdelingen er den soleklare vinneren blant våre medlemmer på spørsmål om hvor fornøyd de med Forsvaret. Det de er minst fornøyde med er karriereplan og pensjonsvilkår. 

Det er heller ikke noen tvil om at lønn er den viktigste faktoren for å beholde de unge. Gode lønnsvilkår scorer nærmest dobbel så høyt som neste faktor, som er «en god og håndfast karriereplan».
Ser vi de to spørsmålene i sammenheng ser vi at en god karriereplan er viktig for å beholde personellet. Samtidig opplever man at Forsvaret ikke klarer å levere i særlig grad på dette punktet.
En god illustrasjon på utfordringen beskrives slik av et medlem i undersøkelsen: 

«God karriereplan for den enkelte, dette mangler per i dag på OR-siden, noe som er frustrerende da man føler å bare bli kasta rundt i p-kabalen.»

Hvilket perspektiv har de unge på sitt arbeidsforhold i Forsvaret? Dette er et annet tema som vi prøver å få bedre innsikt gjennom undersøkelsen. Vi ser at rundt 25 prosent tenker å stå kontraktsperioden ut, mens noen flere har et perspektiv på to til fire år frem i tid. Det er i det hele tatt ganske god spredning i svarene som dere ser av tabellen nedenfor. Mange av deltakerne har tatt seg tid til å gi kommenterer og innspill i undersøkelsen. Dette setter vi stor pris på. Det blir for mye å ta med alle her, men som en liten stemningsrapport har vi tatt med noen av forslagene og kommentarene. Spørsmålet vi stilte var: 

Hvordan kan Forsvaret beholde ungt personell lengre enn i dag? 

Her er noen av svarene:

«Gi bedre informasjon rundt hvilke rettigheter man har under de ulike tilsettingstypene.»

«Det oppleves som at grenaderkorpset ikke satses på når det gjelder bolig og andre goder. På Setermoen må man ofte være ansatt i 4+ år før man blir vurdert for å kunne bytte til kvarter av en ok standard. Det samme gjelder bolig. Ofte så er det så stor mangel.»

«Offiserer (Ikke alle, men alltid noen) må få bedre holdninger til de under seg»

«Gi de mer informasjon om hvilke muligheter de faktisk har videre, i stedet for at man sitter med tanken om at alt er som førstegangstjenesten.»

«Større deltakelse i intops!»

«Lønn, utdanning er to av dei store tinga, men det er ein tredje som er vel som stor: OPPDRAG. Nå er dette emne politisk å ikkje noko Forsvaret som etat kan påvirke direkte, men den er like stor faktor som dei to andre.»

«HR-omstillingen har vært en katastrofe. Å ha P-off/HR-kunnskap ute i bruket med rettigheter til minimum å fikse enkle personellmessige ting har mye å si for trivsel. Bortfall av den avdelingsnære P-off-kunnskapen, sammen med misbruk av arbeidsplan (spesielt OA), gjør at man ikke føler seg verdsatt som menneske. Vi skal jobbe/driftes så billig som mulig, helst uten pensjon og med full skatt. Man står nok lenger enn det som naturlig ville vært i en tilsvarende annen bedrift på grunn av gode kolleger i linja. Tilliten oppover er tynnslitt. Jeg har derfor begynt på sivile studier på siden av jobb for å posisjonere meg for å slutte så fort plikten utløper.»

«Det er meget bittert å ha sloss seg til en T-60 kontrakt som nå blir gjort verdiløs. Angrer på at jeg takket ja til dette og mister bonus som andre kollegaer får.»

«Bedre botilbud. Dagens «hybler» gjør mest sannsynlig at færre ønsker å bli værende over tid. Personlig er det å kunne lage egen middag viktig på bostedet, og dette går ikke uten stekeovn. Forsvarsbygg bør bygge flere 40 kvm eller tilsvarende kvarter med eget soverom, kjøkken og bad.»

«Få tilbake FOKUS slik at man kan ta kurs og eventuelle studier via disse. Undervisningen og tilretteleggingen fra FOKUS sin side var meget bra og det er synd ingen liknende ordning tok over da dette tilbudet ble nedlagt.» 

«God karriereplan for den enkelt, dette mangler per i dag på OR-siden, noe som er frustrerende da man føler å bare bli kasta rundt i p-kabalen.

Gå tilbake til tidligere HR system der får hjelp og støtte lokalt til å finne muligheter og legge en plan. En god plan man føler man selv kan påvirke og jobbe for gir stor indre motivasjon for omtrent alle.»

«Få tilbake grenaderopptak, mye folk med veldig kortsiktig plan som begynner nå.»

«Fjern OA. Det misbrukes som Øvelse!»

«Når det kommer til ståtid opplever jeg at man generelt har lite kunnskap om hvilke muligheter man har utenom sitt eget tjenestested. Det er lite informasjon på intranett som gir kunnskap nok om alternativene. Jeg har også hørt historier om villigheter som blir trukket av avdelinger eller at avdelinger holder så godt på personellet at man heller velger å slutte.»

«Det oppleves som at man er mer redd for å miste kompetanse i avdelingen enn å miste kompetansen i Forsvaret. Hvis man varsler tidlig om at man vurderer å slutte, kan det hende man havner på siden av avdelingen ved at man ikke får kurs, ikke øvelse, ikke IB osv. Det er forståelig at man ikke blir prioritert, men behandlingen kan oppleves som kjip.»

«(...) Man føler man yter 120% på First Price vilkår (...)»

«Ofte er den eneste grunnen til at Forsvaret beholder personellet er de vanvittig bra kollegene man har rundt seg og ofte en meningsfull jobb. Men man mister likevel raskt det beste personellet som har reelle alternativer til å jobbe i Forsvaret, når man ikke tilstrekkelig tilpasser vilkårene etter hvert som personellet øker i alder og familieforpliktelser.»

Med grunnlag i undersøkelsen har vi i NOF fått mange gode innspill som vi allerede er i full gang med å sette på dagsordenen. Viktig er det også at undersøkelsen har gitt oss en større forankring og trygghet i vår daglige kamp for bedre rettigheter og lønn. Det er ofte slik at de yngste og mest uerfarne blir uteglemt, eller ikke hørt i diskusjonene om Forsvaret fremtid. Det er i beste fall uklokt. Gjennom ungdomsutvalget i NOF ønsker vi å gi ungdommen en stemme og mulighet til å påvirke egen fremtid, så en stor takk til alle som bidrar. 

Din makker – hver dag!

Forrige        90 av 1536        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå