Uravstemning om ny offentlig tjenestepensjon
Foto: Fride Sørensen, Forsvaret.

Uravstemning om ny offentlig tjenestepensjon

NOF anbefaler medlemmene å stemme ja.
Publisert: 2018.05.07
Den nye fremforhandlede avtalen om ny offentlig tjenestepensjon er bedre enn dagens gjeldende avtale og lov fra 2009 også for personell med særaldersgrense.  Norges Offisersforbund anbefaler derfor medlemmene om å stemme JA i uravstemningen om ny Offentlig tjenestepensjon.

Dersom du ikke har mottatt mail fra NOF vedrørende uravstemning - ta forbindelse med oss på post@nof.no 

For militært personell med særaldersgrense er avtalen bedre fordi:

Personell født før 1963 beholder dagens regler. Arbeidstakere i stillinger med særaldersgrense som er født før 1963, beholder dagens regler, dvs. særaldersgrensen og retten til særalderspensjon frem til 67 år.

Personell som er født etter 1963 og som pr 1.1.2020 har ti eller færre år til særaldersgrensen, skal sikres ordninger som gjør at de ikke kommer dårligere ut enn hvis dagens regler, inkl. 85-årsregelen, videreføres. 

Personer som har mer enn ti år til særaldersgrensen skal ha regler som sikrer pensjonsnivået.

Avtalen er også vesentlig bedre for de som er ansatt på T-35 kontrakter. Avtalen sikrer bedre at man ikke mister opptjente rettigheter ved bytte av jobb.

Alle år i jobb fram til 75 år skal gi pensjonsopptjening.  Selv med særaldersgrense, vil dette gi flere års opptjening enn dagens 30 års regel. 


Innenfor blant annet disse rammene skal partene som har inngått avtalen om ny offentlig tjenestepensjon utrede og avtale løsninger for personer som har særaldersgrenser. Dette arbeidet skal starte nå til høsten og være ferdig og virke fra 2020.  

Vi gjør også oppmerksom på at selve særaldersgrensen ikke er ikke vurdert i denne omgang. 

Saken ble behandlet av Norges Offisersforbunds forbundsstyre 3. mai.  Forbundsstyret konkluderte med at de vil anbefale medlemmene å stemme JA til avtalen. Det vises for øvrig til vedtatte uttalelse. 


Uttalelse Ny Offentlig Tjeneste Pensjon (Ny OfTP) – Forbundsstyret 3. mai 2018

Forbundsstyret i Norges Offisersforbund (NOF) viser til den fremforhandlede avtale om Ny offentlig tjenestepensjon (Ny OfTP) mellom hovedsammenslutningene og ASD, inngått den 3. mars 2018.

Forbundsstyret i NOF anbefaler medlemmene i forbundet å stemme ja til den fremforhandlede avtale. Hovedbegrunnelse er at den nye avtalen om offentlig tjenestepensjon vil gi en bedre pensjon enn den ordningen som ble vedtatt og innarbeidet i loven i 2009, og at også særalderspensjonistene skal komme bedre ut en hva avtalen fra 2009 gir. 

Denne gamle avtalen, som vil forbli gjeldende ved nei i uravstemningen, vil medføre en markant reduksjon i pensjonsytelsene for alle årskull fra og med 1963. Den nye avtalen vil medføre en vesentlig forbedring av pensjonsopptjeningen i forhold til det som er gjeldende regler. 

Forbundsstyret mener også den nye avtalen er vesentlig bedre for de som er ansatt på T-35 kontrakter. Avtalen sikrer at man ikke mister opptjente rettigheter ved bytte av jobb. 

Samtidig beklager Forbundsstyret at mange spørsmål knyttet til særalderspensjon ikke er endelig avklart i den inngåtte avtalen, og disse detaljerte bestemmelsene skal forhandles i løpet av høsten 2018. Forbundsstyret forutsetter at både LO og LO Stat gir de kommende forhandlinger om de detaljerte regler for særalderspensjon og pensjonsgrunnlag tilstrekkelig prioritert. 

Forbundsstyret forutsetter at de nye reglene for særalderspensjon skal sikre at de militært tilsatte med en lovbestemt særaldersgrense, et pensjonsnivå tilsvarende dagens nivå, da disse gruppene ikke vil kunne stå lengre i tjeneste for å kompensere for levealdersjustering. Forbundsstyret forutsetter også at pensjonsgrunnlaget utvides til å inkludere all vederlag for arbeid, og viser til at FD i sitt innspill til OFTP påpeker urimeligheten ved at ATF-tillegg i dag ikke er inkludert i pensjonsgrunnlaget.


Definisjon på uravstemning:
Uravstemning, avstemningsmetode hvor hvert enkelt medlem i en organisasjon skriftlig skal kunne avgi stemme uten å delta i møte, og hvor resultatet av avstemningen blir bindende for organisasjonen. Uravstemning er i Norge særlig brukt i forbindelse med tariffoppgjør, hvor det resultat partenes delegasjoner har forhandlet fram, ofte blir sendt ut på uravstemning. Uravstemninger forekommer også innen andre organisasjoner.

Til info:
Uravstemningen gjennomføres via mail registrert i NOFs medlemsdatabase.

For mer detaljert og utfyllende informasjon vises det til følgende linker:

Avtale om ny Offentlig tjenestepensjon
LO Stat hefte laget ifm uravstemningen
Link til video LO Stat/NTL gjennomgang av ny offentlig tjenestepensjon

Hva er egentlig en uravstemning?
 
Forrige        1142 av 1360        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N