Utdanningsreformen – bekymringsmelding til Stortinget
Utdanningsreformen – bekymringsmelding til Stortinget
Forsvarets mediearkiv
Kostnadene til Forsvarets nivådannende utdanning skal halveres. NOF er bekymret for at dette skal gå vesentlig utover kvaliteten, og har sendt brev til Stortingets Utenriks- og Forsvarskomite (UFK). Det er også usikkert hvilke vilkår de som søker Krigsskolene skal ha.
Publisert: 2018.02.19
Oppdatert: 2018.02.19
Torbjørn Bongo

I Forsvarssjefens fagmilitære råd i 2015 (FMR 2015), anbefalte Forsvarssjefen at en omlegging av Forsvarets utdanningssystem burde avventes til man fikk mer erfaring med den nye militærordningen (OMT). Dette var blant annet begrunnet med at man bedre burde vite hva vi skulle utdanning til i fremtiden.

Til tross denne anbefalingen, valgte Forsvarsdepartementet i LTP 2016 å anbefale en utdanningsreform. Begrunnet med behov for å tilpasse utdanningen til den nye ordningen, og gjøre det mer tilpasset sivil utdanning, og sist men ikke minst, at kostnadene til nivådannende utdanning (befalsskoler, krigsskoler og stabskolen) skulle halveres. En innsparing som Forsvarssjefen i sine kommentarer til LTP pekte på fremstod svært optimistiske.

Hvordan en slik halvering av kostnader kan forsvares, samtidig som verden rundt oss øker utdanningen, materiellet vi selv bruker blir stadig mer avansert og våre operasjoner øker i kompleksitet, fremstår svært vanskelig å forstå. Stortinget forutsatte derfor i sitt vedtak til LTP at denne reformen ikke måtte gå på bekostning av kvaliteten i utdanningen.

Før jul besluttet Forsvarssjefen hvordan dette utfordrende oppdraget skal gjennomføres, og slik han selv beskrev dette, med betydelig risiko. NOF er av den oppfatning at det som nå ligger på bordet, ikke ivaretar Stortingets forutsetning om at kvaliteten ikke skal svekkes. Forbundet har derfor sendt brev til Stortinget om vår bekymring. Klikk på linkene under.
Brev UFK_Bekymring for utdanningsreformen
Norges Offisersforbund - Vurdering av utdanningsreformen.

En annen bekymring som opptar NOF i disse dager, er hvilke vilkår de som tidligere har tjenestegjort i Forsvaret og nå søker krigsskolene skal ha? Forsvarsstaben mener disse skal søke permisjon fra sin nåværende stilling, og overføres til «vernepliktsvilkår» når de går på krigsskolene. NOF mener at dette hverken er i tråd med gjeldende avtaler, eller er hensiktsmessig for å sikre adekvat rekruttering til krigsskolene. Saken er ennå ikke avklart.

Forrige        1167 av 1358        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N