Ny utdanningsordning – møter den Forsvarets behov?

Ny utdanningsordning – møter den Forsvarets behov?

Seminar ved Luftmilitært Samfund 11.oktober 2018
Publisert: 2018.10.12
Chris Lindseth og Tommy Aksdal (tekst)
Torsdag 11.oktober ble det avholdt seminar ved Luftmilitært Samfund, med temaet «Ny utdanningsordning – møter den Forsvarets behov?». NOF var på plass i Foredragssalen ved Forsvarsmuseet sammen med representanter fra både FD, FST, og samtlige av krigsskolene. Den yngste personellgruppen og elever var også representert ved innlegg fra tidligere NOF tillitsvalgt Renathe Kvamsø.


Utdanningsordningen og OMT


Det ble gjennom dagen belyst flere ulike perspektiver, både fra fortiden og om den fremtiden Forsvaret nå beveger seg inn i hva gjelder utdanning og fokusområder. De ble gjort humoristiske bemerkninger omkring seminarets beliggenhet, ved at Forsvarsmuseet utvilsomt har sine øyne rettet mot fortiden. Det ble også presisert at utdanningsordningen ikke skal ta det gamle og gjøre det bedre og billigere, men skal ta sikte på å skape noe nytt med de midler som nå er til rådighet. Det stilles da spørsmål til bakgrunnen for et innsparingstall på 560 millioner og kutt i 265 årsverk, og om ikke dette ganske enkelt gir en negativ effekt.

Gjennom dagen ble det presentert flere syn på OMT, og utdanningsreformens forsøk på å møte den virkeligheten som OMT nå har skapt. FD og FST trakk frem utfordringer ved å innføre disse endringene parallelt, men at dette ble sett på som det beste alternativet.
Luftforsvarets representant ga en kort beskrivelse av deres tilpasning til OMT, og hvordan de over tid har evnet å vri noe som innledningsvis fremstod som uønsket og utfordrende til noe som kan skape positiv effekt. Dekanene ved de ulike skolene delte sine refleksjoner rundt reformen, og de utfordringene som kan ligge i å opprettholde gode fagmiljø da flere høyt utdannede offiserer allerede har sluttet. Det ble også trukket frem mangler i utredningsarbeidet grunnet et uhensiktsmessig tidspress.


Offiserens og spesialistens rolle


Noe som gikk igjen i flere av innleggende, var offiserens og spesialistens rolle og funksjon ute i bruket etter endt utdanning, samt hvilken videre- og etterutdanning som må følge den enkelte offiser og befal gjennom en livslang karriere for å møte behovene i fremtidens forsvar over tid. Hva er en offiser og en spesialist, og hvordan jobber de best sammen?

Det virker ikke å herske fullstendig enighet omkring rekrutteringsgrunnlaget til GOU. FST beskriver likevel at fremtidens kadetter kan hentes rett fra VGS, etter endt førstegangstjeneste, så vel som fra befalskorpset forøvrig. Det trekkes frem at dette uansett vil gjøres på like vilkår, uavhengig av hvilken kategori man kommer fra. Det må unngås at man gjennom dette utdanningsløpet gis grunnleggende soldat/rekruttdanning flere ganger. Herunder ved førstegangstjeneste, ved befalsutdanning og ved grunnutdanningen av GOU (som nå har vært gjennomført som modul 1 ved Heistadmoen). Dette må gjøre kun én gang.


En felles krigsskole?


Gjennom den avsluttende debatten belyste flere at fremtiden kan tvinge frem en sammenslåing av krigsskolene. Ikke nødvendigvis fordi det er en ideell løsning faglig sett, men fordi det tvinger seg frem som en nødvendig konsekvens av de nye ressursmessige rammene.


Andre forhold som kom frem:
• For personell til GOU er det ønskelig med førstegangstjeneste, men det vil ikke bli et krav.
• Til befalsutdanningen vil førstegangstjeneste være et krav. Her vil det i tillegg være ønskelig med tjeneste som OR 2-4.
• Ny GOU startet opp i aug 2018, mens befalsutdanning og lagførerutdanning kommer i januar 2019. VBU 3 har oppstart første gang våren 2019.
Forrige        1096 av 1357        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N