Verdige vinnere av NTFs Beredskapspris
Kommandør Ronny Kristoffersen syntes det var svært trivelig å få NTFs Beredskapspris 2020. Foto: Torgrim Halvari

Verdige vinnere av NTFs Beredskapspris

Under Totalforsvarskonferansen 2021 siste torsdag ble Norsk Totalforsvarsforums beredskapspris tildelt kommandør Ronny Kristoffersen og Espen Rostrup Nakstad, henholdsvis i kategorien forsvarsrelatert og sivil sektor. Prisen henger høyt og ble svært godt mottatt av de to vinnerne.
Publisert: 2021.10.22
Torgrim H Halvari/NTF
Juryens begrunnelse for tildelingen i forsvarsrelatert sektor
Juryen har denne gang besluttet å gi prisen i forsvarsrelatertsektor til en person som gjennom et langt virke i Norges største beredskapsorganisasjon, Forsvaret, har utvist et sterkt engasjement i sitt arbeid.

Vedkommende har bakgrunn fra Kystjegerkommandoen hvor han har tilbragt store deler av sin karriere - sist som sjef. Deretter ble han sjef for rekruttskolen på̊ Madla, og fra august i år er han i E-tjenesten. Han har tjenestegjort i INTOPS i hhv Afghanistan og Syria.

Den 12.mars 2020 stengte Norge ned for første gang. Noen uker senere skulle rekruttskolen ved KNM Harald Haarfagre på Madla ta imot 1 000 rekrutter. Det ble raskt konstatert at skolen ikke kunne gjennomføres som normalt grunnet pandemien, men det var også̊ klart at den ikke kunne stenge da sjefen mente at det er særdeles viktig å opprettholde styrkeproduksjonen både i fred, krise og krig. De vernepliktige er grunnmuren og bærebjelken i det norske Forsvaret ble det uttalt. Det ble derfor tenkt nytt og i april 2020 ble «Madlamodellen» til. Nå ett år senere har de utdannet fire kontingenter, og er den nye måten å gjennomføre rekruttskolen på er blitt normalen.

Juryen har latt seg imponere over den nytekningen og det engasjementet som prisvinneren utviste på Madla under pandemien og ved det sørget for å opprettholde styrkeproduksjonen. Det er beredskap.
  
Og videre mener juryen at det står stor respekt av den måten han har handtert alle utfordringene etter hjemkomsten fra INTOPS i Afghanistan hvor vedkommende ble skutt under en nattpatrulje. Han har etter den hendelsen mottatt Krigsmedaljen for såret i strid. Det å stå åpent frem og delt sine erfaringer er meget prisverdig sier juryen. Vedkommende sitter i dag i styret i SIOPS, og er en meget brukt foredragsholder.

Med bakgrunn i ovennevnte er det er ingen overraskelse at prisvinneren blir karakterisert som en som går i front, er dedikert i sine oppdrag, stødig, løsningsorientert og tar vare på̊ sitt mannskap.
Juryen mener derfor å ha funnet frem til en meget god og verdig kandidat, og har gleden av å kunne tildele NTFs Beredskapspris 2020 i forsvarsrelatert sektor til kommandør Ronny Kristoffersen.


Espen Rostrup Nakstad mottok NTFs bereskapspris for sitt arbeid under pandemien. Foto: Torgrim Halvari


Juryens begrunnelse for tildelingen i sivil sektor
Juryen har denne gang besluttet å gi prisen i sivil sektor til en person som med en personlig innsats og et sterkt engasjement har bidratt til å bedre den totale beredskapen i det norske samfunnet.

Vedkommende har en allsidig bakgrunn og er utdannet både jurist og lege ved UiO i tillegg har han en PhD i respirasjon og CBRNE-medisin fra samme sted.. Han har virket som overlege og forsker ved Akuttmedisinskavdeling ved Oslo Universitetssykehus.

Juryen er imponert over det banebrytende arbeidet og engasjementet vedkommende har utviste i sitt virke gjennom årene - ikke minst som leder av det nasjonale CBRNE- senteret. (CBRNE er en fellesbetegnelse som omfatter kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R), nukleært materiale (N) og eksplosiver (E)). Der ivret han for en koordinering av ressursene og bidro sterkt i den sammenheng ved
å samle «CBRNE-familien» til årlige konferanse. Dette fellesskapet har hatt stor betydning for de fremskritt som er gjort på fagområdet i Norge. Det ble der samarbeidet tett med Forsvarets ABC-skole og han har fremdeles en avtale med Forsvaret bistand.
Videre har han representert spesialhelsetjenesten i bl.a. LRS ledelsen i Oslo Politi Distrikt. .

I fagmiljøet har han vært en kjent og verdsatt kapasitet i mange år. Vi i NTF stiftet bekjentskap med vedkommende tidlig i 2018 da han holdt foredrag på Totalforsvars- konferansen om «Akutte strålehendelser» i forbindelse med at atomberedskap var satt på dagsorden. Befolkningen for øvrig fikk øynene opp for prisvinneren i mars i fjor da han kom på banen som «fung. ass.» direktør i Helsedirektoratet. Juryen uttaler at vedkommende ved sin inntreden har loset oss tillitsvekkende og trygt igjennom situasjonen med et ukjente og skremmende virus. Og det på en forståelig og rolig måte via utallige pressekonferanser og intervjuer. Juryen gir uttrykk for at han har vært rett person på̊ rett plass under pandemien.

I tillegg har han også̊ bedrevet skriftlig informasjon ved å delta i utarbeidelsen av «Nasjonal faglig retningslinje for håndtering av CBRNE-hendelser med personskade», og som medforfatter i en lærebok for helse- og beredskapspersonell. Den første i sitt slag som omhandler beredskap, kriseledelse og praktisk skadestedarbeid.

Med bakgrunn i ovennevnte er det er ingen overraskelse at prisvinneren blir karakterisert som klok, tydelig, dreven, engasjert, tillitsvekkende, empatisk og morsom.
Juryen har uttalt at de er utrolig imponert over det arbeidet han har utført så, og har gleden av å kunne tildele NTFs Beredskapspris 2020 i sivil sektor til Espen Rostrup Nakstad.
Fakta NTFs Beredskapspris - retningslinjer:

Hensikten med beredskapsprisen
Norsk TotalforsvarsForum har en klar ambisjon om å gjøre samfunnet bevisst på̊ hva beredskap er, og hvordan hver enkelt bør tenke og handle for å gjøre det norske samfunnet mer robust og mindre sårbart i en krisesituasjon.

Rundt om i samfunnet er det mange enkeltpersoner både i militær og sivil sammenheng som gjør en stor innsats for dette arbeidet, og dermed fremstår som gode ambassadører for beredskapssaken. Ved å etablere beredskapsprisen ønsker NTF å kunne hedre disse personene.

Kriterier
Det kan deles ut to (2) beredskapspriser hvert år til representanter fra hhv. forsvarsrelatert og sivil sektor.
Prisen kan gis til enkeltpersoner, som gjennom en personlig innsats og et sterkt engasjement, har bidratt til å bedre beredskapen i det norske samfunn - uansett nivå̊ i de to sektorene.

Kandidater
NTFs medlemmer står fritt til å fremme kandidater.

Jury
Juryen til beredskapsprisen skal bestå av totalt fem representanter hvorav tre oppnevnes fra egne medlemsrekker, og de to øvrige fra hhv forsvarsrelatert og sivil sektor.
Representasjonen rullerer blant medlemsorganisasjonene og enkeltmedlemmene.
Medlemsorganisasjonene oppnevner sine representanter, mens styret oppnevner øvrige representanter.

Representantene sitter for to (2) år av gangen. De som kommer fra forsvars- relatert og sivil sektor kan gjenvelges.

Priser
Hver prisvinner får overrakt et grafisk blad, en lommelykt og blomster
Utdeling
Prisene deles ut av styreleder i NTF på̊ Totalforsvarskonferansen.
Forrige        14 av 1549        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå