Viktige pensjonsforhandlinger
Landsstyret krever konkurransedyktig grunnlønn og ett pensjonsnivå med øvrige statsansatte. Regjeringen og Storting må ta utfordringen med å beholde personell i Forsvaret på alvor. Foto: Theodor Haugen/ Forsvaret

Viktige pensjonsforhandlinger

Forsvaret har i dag store utfordringer med å beholde personell, og det er kompetansemessige hull i organisasjonen. Samtidig viser Forsvarskommisjonen at vi må øke personellrammen med 20 prosent utover dagens ramme om vi skal ta inn over oss den krevende sikkerhetspolitiske situasjonen Norge og NATO er i. Tilbakemeldinger vi fra våre medlemmer og tillitsvalgte viser til grunnlønnsnivået og lav pensjon er viktige årsaker til at personellet slutter. Da må en også finne løsninger innenfor disse områdene.
Publisert: 2023.06.15
NOF
Landsstyret viser til pågående særalderspensjon forhandlinger i Staten. Landsstyret mener det er avgjørende betydning at Forsvaret bevarer en særaldersgrense med pliktig avgang, som ivaretar hensynet til krav som stilles til militært ansatte og den arbeidsbelastning som de ansatte opplever gjennom karrieren.

Militært ansatte som yrkesgruppe har plikt til å fratre ved oppnådd aldersgrense. Forhandlingene om fremtidens særalderspensjon har nå startet og nye regler for særalderspensjon skal være på plass innen 1. juli.

De pågående pensjonsforhandlingene vil bli syretesten på om Forsvaret skal klare å beholde og rekruttere tilstrekkelig militært ansatte fremover. Derfor er forhandlingene viktig og det må på plass en pensjon som sikrer pensjonsnivået for de med særaldersgrenser på nivå med øvrige offentlige ansatte.

Landsstyret mener det avgjørende for Forsvarets evne til å behold personell, og dermed sikre nasjonal forsvarsevne, at den samlede pensjonsordning og særalderspensjon er god nok til at den bidrar til å beholde personell, sikre et pensjonsnivå som er til å leve av.

Forsvarskommisjonen og Fagmilitært råd er nå lagt frem og konkluderer med at antallet militært ansatte må økes betraktelig. I gjeldende planer ligger det en planlagt styrking av Forsvarets struktur for hele perioden 2021–2028 med 2250 ansatte og 3200 vernepliktige årsverk, i hovedsak rettet mot operative avdelinger.

Forsvarskommisjonen slår fast at gjeldende plan vil være underdimensjonert, og er tydelig på at nå må Forsvaret dimensjoneres for krig og krise. Det betyr at volumet ansatte må opp og andelen vernepliktige som gjennomfører førstegangstjenesten bør økes.

I tillegg må potensialet i reservistordningen utnyttes bedre og utdanning og kompetanseutvikling i sektoren må styrkes. Over tid mener Forsvarskommisjonen at dette vil ha effekt, og at målbildet må være en personelløking på om lag 20 prosent utover det som allerede ligger i regjeringens planer.

Dette krever også at en snarest mulig må starte arbeidet med å bedre og dimensjonere utdanningsordningen ut fra fremtidens behov.

Landsstyret konkluderer med at plikter og rettigheter ikke er i balanse. Dette medfører en for høy risiko for at Forsvaret ikke klarer å levere innenfor viktige områder enten det er operative avdelinger eller støttestruktur.

Landsstyret krever konkurransedyktig grunnlønn og ett pensjonsnivå med øvrige statsansatte. Regjeringen og Storting må ta utfordringen med å beholde personell i Forsvaret på alvor. Det viktigste på kort sikt, er å sikre en pensjonsordning som er rettferdig, sikrer et forsvarlig nivå på pensjon, og som ivaretar krav til militært ansatte, og hensyntar belastning over tid.
Forrige        14 av 1715        Neste
loader