Økt bemanning - økte budsjetter

Økt bemanning - økte budsjetter

NOF og Forsvarsforeningen fulgte opp initiativet fra Forsvarslinjer, og arrangerte den 5. mars en konferanse om «Hvordan bemanne Forsvaret?» Nøkkelordene under konferansen var økt bemanning og økte budsjetter.
Publisert: 15.03.05
Debattordskiftet Forsvarslinjer (www.forsvarslinjer.no) er initiert av NOF og NTL Forsvaret. Tema 5 i dette ordskiftet er viet Menneskene. Som en oppfølger til dette gjennomførte NOF og Norges Forsvarsforening (www.forsvarsforeningen.no) en felles konferanse i Oslo Militære Samfund den 5. mars. De ca 100 fremmøtte fikk høre gode innledninger fra Forbundsleder Egil Andre Aas, Statssekretær Øystein Bø, Forsvarssjef(FSJ) Haakon Bruun-Hanssen, Jacob Børresen og Nils Holme.

Det var tre hovedtemaer som gikk igjen i alle innledningene; hva er status på bemanningen i Forsvaret, behovet for at denne skal øke og hvordan dette skal finansieres. Det var bred enighet om at bemanningen i Forsvaret i dag er for lav. Dagens bemanning er på mange områder tilpasset fredsdrift med fokus på ordinær trening og øving. Bemanningen er ikke tilpasset den nye situasjonen vi ser etter Krim/Ukraina. Det var videre enighet om at bemanningen må styrkes. Det var mer uklarhet i hvordan denne styrkede bemanningen skulle finansieres, gjennom kutt i operativ struktur, økning av forsvarsbudsjettet mot NATO sin ambisjon om 2% av BNP til forsvaret, eller gjennom en kombinasjon av disse to. På de siste tema var Statssekretær Bø klar på at Regjeringen ville fortsette styrkingen av Forsvarsbudsjettet, men ikke like klar på hvor mye, og om det ville komme en større styrking enn det som allerede ligger inne for å kjøpe nye kampfly.

Et annet tema som ble løftet frem i flere av innledningene og i den etterfølgende debatten var innføring av en ny Befals- og Personellordning, og i særdeleshet ble det debattert hvorvidt Forsvaret har behov for å videreføre den helt særegne aldergrensen på 35 år for enkelte grupper. Videre ble det i debatten påpekt at de forhold som FSJ beskriver problemer med bemanningen, ikke skyldes systemsvikt, men i all hovedsak er budsjettutfordringer. Således vil en justering av systemet, med endring av befalsordningen, ikke løse det egentlige problemet. Snarere vil fokus bli rettet mot feil område.

Forsvarssjefen holdt et godt innlegg på konferansen, med gode analyser. Nedenfor kan du se FSJ sin presentasjon i helhet.Også Statssekretær Øystein Bø holdt en god innledning, med hovedfokus på to områder. Hvordan den nye sikkerhetspolitiske situasjon gjør det påkrevd med en justering av kursen for forsvaret, og naturlig nok, fokus på ny Personell- og Befalsordning. Du kan lese Statssekretær Bø sin innledning her.


Statssekretær i FD - Øystein Bø
Forrige        426 av 1605        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå