Debattarena

Debattarena


Cyberforsvaret er på vakt
Cyberforsvaret er på vakt

Brigader Halvor Johansen opplever den økte spenningen: Overvåking fra eget operasjonsrom og observasjoner fra slagfeltene i Ukraina er entydige. Cyber-domenet er blitt en krigsskueplass. Ikke lett å se, men definitivt en realitet. Derfor må vårt eget cyberforsvar forsterkes. Og det haster.

Publisert: 21.04.23

Hæren klargjøres for strid
Hæren klargjøres for strid

Generalmajor Lars Lervik er klar: Klar på hva han må ha; klar til å gå i strid. Han trenger en fullført oppbygging av dagens hærstruktur. Da, mener kavaleristen fra Sunnmøre, får Norge en av Europas mest moderne hærstyrker. Om enn for liten. Derfor må vi ha en ny brigade i sør. Og styrke forsvaret i nord.

Publisert: 30.03.23

Sjøforsvaret setter kurs
Sjøforsvaret setter kurs

Kontreadmiral Rune Andersen er klar: Klar til å levere planen for Norges nye marine. Med ny overflatestruktur og styrket kystfokus – med større fleksibilitet. Alliert samarbeid og større systemlikhet er nøkkelfaktorer for å skape større evne, mener den tidligere MTB-sjefen. Som ser mot nord. Og vest.

Publisert: 23.03.23

Urealistiske effektiviseringskutt i Forsvaret må snus
Urealistiske effektiviseringskutt i Forsvaret må snus

Den avgåtte Solberg-regjeringen påla Forsvaret og forsvarssektoren totalt urealistiske effektiviseringskutt som del av sitt forslag til Langtidsplan for Forsvaret i 2020, på ca 2 milliarder de første 4 årene. Videre skulle det i tillegg pålegges effektiviseringskutt på 0.5 % hvert år som del av de mye omtalte AB&E-kuttene. Begge delene, både samlet og hver for seg, er totalt urealistisk og var Solberg-regjeringens dekke for å prioritere skattekutt fremfor bevilgninger til sikkerhet og beredskap. Den nye regjeringen må redusere disse forventningene til et realistisk nivå, og dermed hindre at kuttene skal medføre frustrasjon, problemer og et svekket forsvar.

Publisert: 24.11.21

Har vi råd til å la være?
Har vi råd til å la være?

Å investere i god beredskap koster. Men det koster i de aller fleste tilfellene enda mer å rette opp etter at hendelsen har inntruffet, hvis det i det hele tatt er mulig.

Publisert: 26.10.20

Har vi evne til forsvar?
Har vi evne til forsvar?

Hva er status i Forsvaret med henblikk på å kunne løse pålagte oppgaver? Hvordan er vi skodd for å møte sikkerhetspolitiske utfordringer med nødvendige militære midler – mot aktuelle og universelle trusler? Hva har vi, og hva trenger vi særlig å forsterke?

Publisert: 08.09.20

Økt alliert tilstedeværelse gjør Norge tryggere
Økt alliert tilstedeværelse gjør Norge tryggere

– I mangel av et troverdig norsk forsvar, bør vi øke tilstedeværelsen av allierte land- og luftstyrker, skriver Halvor Aas i denne kommentaren til Tormod Heiers fagnotat om Forsvarets innretning.

Publisert: 12.11.19

Forsvarets lette tropper
Forsvarets lette tropper

– Vurdert ut fra et kryssdomene luft-land perspektiv er det lite sannsynlig at de av Heiers foreslåtte styrker er i stand til å avskrekke Russland fra et potensielt fremtidig angrep, skriver Kjell Sjåholm i denne kommentaren til Tormod Heiers fagnotat om Forsvarets innretning.

Publisert: 06.11.19

Konkurranseutsetting i forsvarssektoren: Noen folkerettslige implikasjoner
Konkurranseutsetting i forsvarssektoren: Noen folkerettslige implikasjoner

De viktigste anførslene mot konkurranseutsetting går ikke bare på manglende effektiviseringsgevinster og kostnadsreduksjoner, men også på hvilke utfordringer det innebærer for Forsvarets evne til å oppfylle samfunnsoppdraget. Den iboende usikkerheten som ligger i enhver konflikt, krig eller krigslignende situasjon, gjør Forsvarets oppgaver utfordrende å konkurranseutsette.

Publisert: 03.11.19

Påvirkningsoperasjoner: Forsterkende og splittende mekanismer
Påvirkningsoperasjoner: Forsterkende og splittende mekanismer

Forskning peker på hybride trusler og hybrid krigføring rettet mot privat sektor som den mest sannsynlige formen for fremtidig konflikt i Europa – og at hybride trusler, og dermed implisitt påvirkningsoperasjoner, allerede er utbredt. Hensikten med dette fagnotatet er å tydeliggjøre hva som er grunnleggende ved påvirkningsoperasjoner, og vise til eksempler på hvordan påvirkningsoperasjoner kan se ut og bli forsterket i privat og sivil sektor.

Publisert: 25.10.19

loader