Befalsbladet 1 2021

uniformert mannskap fra Forsvaret å sørge for at delen komme frem til stridsvognen. Den sivile sjåføren vil ha den militære delen i bilen gjennom hele Norge, og frem til et punkt ikke langt unna der stridighetene pågår. Hvor går grensene for hva en sivil sjåfør kan brukes til? STRATEGISKE AVTALER . Forsvaret inngår en rekke såkalte strategiske avtaler med sivile aktører. Noen kaller det privatisering av oppgaver. Avtalene skal sikre at Forsva- ret til enhver tid får utført sine oppgaver, og noen av disse er det sivile aktører som skal utføre. Juridisk rådgiver, oberstløytnant Chris- tine K. Bertheau, i FLO Stab Juridisk avde- ling, sier til Befalsbladet at scenariet vi beskriver etter deres vurdering er «høyin- tensiv strid». - Selv om sivilsamfunnet skal fungere mest mulig som normalt også i en slik situasjon, er det i scenariet trolig at bered- skapslovgivningen er iverksatt. Det betyr at FSJs fullmakter for rekvisisjon kan være iverksatt og situasjonen med hensyn til tilgang på ressurser er en annen enn det man har kun ved bruk av Forsvarets egne ressurser og gjennom strategiske avtaler, sier Bertheau. Men er det så enkelt, fordi Forsvaret inn- går mange strategiske avtaler, og disse avtalene skal ivareta det lovverket Forsva- ret skal forholde seg til, og Norge har inter- nasjonale forpliktelser gjennomfolkeretten. Avtalevilkårene for alle selskapene som Forsvaret inngår avtaler med er ikke likely- dende, men de skal ta hensyn til de forplik- telsene Norge har skrevet under på, og de føringene og vedtakene som Stortinget fatter. Vi kommer tilbake til hvordan dette utfø- res. PRIVATE ER EN VIKTIG DEL AV TOTALFOR- SVARET . Først tar vi turen til Forsvarsde- partementet, for å høre hva forsvarsminis- ter Frank Bakke-Jensen (H) tenker om de siviles rolle i totalforsvaret, og hvordan han mener at Norge følger de reglene som For- svaret skal forholde seg til på dette områ- det. - Sivile leverandører inngår somen viktig del av totalforsvaret av Norge i krise og krig, slik som for andre nasjoner, og har gjort det til alle tider. Dette er grundig regulert i fol- keretten. Å inngå kontrakter med sivile leverandører for å utføre ulike arbeidsopp- gaver i Forsvaret er i utgangspunktet verken kontroversielt eller juridisk sett problema- tisk, sier Bakke-Jensen. Han legger til folkeretten stiller krav til hvordan sivile aktører kan brukes, og det regulerer hva sivile kan settes til å gjøre. - Bruk av sivile i en funksjon eller til opp- gaver sommå anses somdirekte deltakelse i stridigheter vil imidlertid være i strid med folkeretten. Når Forsvaret inngår avtaler med sivile leverandører, må derfor også folkerettslige vurderinger legges til grunn, sier forsvarsministeren. Bakke-Jensen opplyser samtidig at «Regjeringen vil komme tilbake til Stortin- get på egnet måte med en sak om bruk av ikke-militært personell og forholdet til kri- gens folkerett innen 2022, i tråd med Stor- tingets vedtak.» HVA SIER FOLKERETTEN . Hvordan tolker Forsvarsdepartementet folkeretten, og spesielt krigens folkerett. Forsvarsdepartementet sier til Befals- bladet at «krigens folkerett bygger på prin- - Militært materiell under transport anses som et lovlig mål etter folkeretten. Den sivile sjåføren an- ses ikke som et lovlig mål, og skal ikke angripes di- rekte, sier juridisk rådgiver, oberstløytnant Christine K. Bertheau, i FLO Stab Juridisk avdeling. Foto: FLO - Vi er opptatt av at et samarbeid mellom sivile og militære må skje der det er hensiktsmessig og for- svarlig. Dagens grensegang virker tydelig nok, men det vil alltid være nødvendig med løpende vurdering og evaluering av dette samarbeidet, sier andre nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Christian Tybring-Gjedde. Foto: Stortinget/Morten Brakestad - Vi har aldri en 100 prosent garanti for lojalitet - heller ikke fra norske selskaper og sjåfører med et- nisk norsk bakgrunn, selv om vi må kreve det, sier Geir Sigbjørn Toskedal, stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti, og medlem i Stortingets uten- riks- og forsvarskomiteen. Foto: Gunnhild Dørås 1/2021 NOF   l 17 PRIVATISERING

RkJQdWJsaXNoZXIy MzUzMDk=