Lokal lønn 2022

Lokal lønn

2022

Publisert: 2022.09.09
Magnus Strømsvåg/Staale I Reiten
Lokale lønnsforhandlinger 2022

Partene ble i går 27. september 2022 – etter møter og særmøter – enig i fordeling av lønnspotten fordelt til HTA for LO stat og YS stat. En har også blitt enig om noen sentrale tiltak og føringer til DIF. Her vil jeg spesielt dra frem at sikringsordningen for personell på beordringssystemet er videreført, samt at vi har fått på plass en forsøksordning med sikringslønn for personell på søknadssystemet. Særavtalen om sikringslønn er gjennom dette oppgjøret derfor utvidet til også å omfatte militært personell på disponeringssystemet, etter samme avtale som for personell på beordringssystemet. Avtalen vil i første omgang etableres som en prøveordning gjeldende fra 27.09.2022 til og med 01.08.2023. Partene vil i den samme perioden revidere og etablere ny sentral Forsvarets lønnspolitikk der prinsippet om sikringslønn skal ivaretas.

ATO i YS/LO avtalen vil berømme FST for godt samarbeid og enighet om at militært tilsatte som følge av beordring eller disponering ikke skal gå ned i grunnlønn.

Skal bearbeide kravene. Arbeidet med å se gjennom krav som har kommet inn til forbundet har startet, og partene ved DIF har nå tiden frem til slutten av november med å forhandle ferdig lokal lønn i Forsvaret. 75.9 millioner kroner er nå fordelt ut på DIF i Forsvaret, og forhandlingsdelegasjonen ledes av HTVene i den enkelte DIF. Omtrent halvparten av NOFs medlemmer har sendt inn krav innen fristen, som gikk ut 27/9. Føringene som partene sentralt i Forsvaret ble enig om legger premissene for hvordan kravene senere blir utformet. Når forhandlingene i DIF er ferdig, vil lokale lønnstillegg blir gitt med tilbakevirkende kraft fra 1. mai 2022.

Virksomheter med egen tildeling. Virksomheter som har egne tildelinger som Forsvarsdepartementet (FD), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Forsvarsmateriell (FMA), Forsvarsbygg (FB) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har egne forhandlinger og er ikke direkte berørt av denne protokollen.

Protokoll fra lokal lønn forhandlingene i Forsvaret (nof.no)
Skriv for delegering samt retningslinjer (nof.no)
Protokoll sikringslønn (nof.no)

Mer informasjon:
- Klar for gjennomføring av lokal lønn (nof.no)
- Ja i uravstemningen og lønnsoppgjøret klar for utbetaling (nof.no)
- Lønnsoppgjøret 2022 er klart (nof.no)

Frist for å melde inn krav var 27. september


Alle medlemmer mottok link for å registrere lønnskrav til årets forhandlinger på sin registrerte e-postaddresse. 
Skulle du imidlertid ikke ha mottatt denne, eller du har behov for å gjøre endringer på allerede innsendt krav, må du gjøre dette direkte til forhandlingsdelegasjonen i den DIF du tilhører.

Merk at det er det sist innsendte lønnskravet som blir stående på den enkelte.

Melde inn lønnskrav

For de som når frem med lønnskrav, vil dette bli gitt med tilbakevirkende kraft til 1. mai 2022.


Dersom du tjenestegjør i følgende avdelinger, skal du ikke melde inn krav via denne linken, men forholde deg til føringer fra din hovedtillitsvalgt:
- E-tjenesten
- Etterettningsbataljonen
- Forsvarets spesialstyrker
- FMA
- FB
- FFIAktuelt

loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2022
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå